متن I love you in the morning | ترجمه آهنگ I love you in the morning

ترجمه دانشجویی
لئونارد کوهن

کلیک کنید

سحرگاهان به تو عشق میورزم، بوسه های ما شیرین و گرمند،
گیسوانت گسترده اند روی بالش، همچون طوفانی طلایی و خواب آلود، میدانم که اولین آنها نیستیم، قبل از ما نیز عشق هایی اینچنین بسیار بوده اند،
آنها نیز همچون ما خندیده اند، در جنگل و در شهر
غم چشمانت را به لرزه انداخته
اما این نمیتواند بهانه خداحافظی باشد.
I loved you in the morning, our kisses deep and warm,
your hair upon the pillow like a sleepy golden storm,
yes, many loved before us, I know that we are not new,
in city and in forest they smiled like me and you,
but now it's come to distances and both of us must try,
your eyes are soft with sorrow,
Hey, that's no way to say goodbye.
فرهاد

کلیک کنید

موزیک
در گذر ایام و روزها به دنبال کس دیگری نیستم،
قدمهایمان را همیشه با هم برمیداریم، با من به کنجی بیا،
میدانی که عشق من به اندازه عشق تو به من خواهد بود.
این رسم روزگار است، مانند عشق ساحل و دریا
اما، بهتره درباره عشق و زنجیر و گره ای که نمیتوان گشود حرف نزنیم
غم چشمانت را به لرزه انداخته
اما این نمیتواند بهانه خداحافظی باشد.
I'm not looking for another as I wander in my time,
walk me to the corner, our steps will always rhyme
you know my love goes with you as your love stays with me,
it's just the way it changes, like the shoreline and the sea,
but let's not talk of love or chains and things we can't untie,
your eyes are soft with sorrow,
Hey, that's no way to say goodbye.
ترجمه دانشجویی
سحرگاهان به تو عشق میورزم، بوسه های ما شیرین و گرمند،
گیسوانت گسترده اند روی بالش، همچون طوفانی طلایی و خواب آلود،
میدانم که اولین آنها نیستیم، قبل از ما نیز عشق هایی اینچنین بسیار بوده اند،
آنها نیز همچون ما خندیده اند، در جنگل و در شهر
غم چشمانت را به لرزه انداخته
اما این نمیتواند بهانه خداحافظی باشد.
I loved you in the morning, our kisses deep and warm,
your hair upon the pillow like a sleepy golden storm,
yes many loved before us, I know that we are not new,
in city and in forest they smiled like me and you,
but let's not talk of love or chains and things we can't untie,
your eyes are soft with sorrow,
Hey, that's no way to say goodbye.