می خوای مقاله برای ژورنال سطح بالا چاپ کنی!
پس یه بار برای ترجمه هزینه کن
نیاز به ویرایش نیتیو با گواهی ویرایش داری
بدون واسطه کارتو به مترجم بسپار
نیاز به رفع مشابهت مقاله داری؟
اولین مرکز تخصصی رفع سرقت ادبی در ایران
اندنوت منابع، فرمت بندی و سابمیت
بهترین قیمت و کمترین زمان

ترجمه متون حسابداری | نمونه ترجمه متون حسابداری| ترجمه آی اس آی متون حسابداری

نمونه ترجمه در مورد مالکیت سازمانی- ترجمه آی اس آی حسابداریی- خدمات ترجمه تخصصی لبخند

ترجمه دانشجویی حسابداری
بررسی نسبت‌های جریان نقدی در برابرنسبت¬های تعهدی- ترجمه آی اس آی حسابداری- خدمات ترجمه لبخند

ترجمه اصطلاحات حسابداری

نسبت‌های مالي به انگلیسی

Financial figure

وضعيت مالي به انگلیسی

financial status

شركت به انگلیسی

firm

تجزیه ‌و تحلیل به انگلیسی

analyzing

منابع عمده به انگلیسی

main sources

صورت‌های مالي به انگلیسی

financial statements

نسبت‌های تعهدي به انگلیسی

accrual ratios

سنجش به انگلیسی

evaluating

عملكرد به انگلیسی

performance

جامعه آماري به انگلیسی

Study population

نمونه‌گیری به انگلیسی

sampling

حذف سيستماتيك به انگلیسی

systematic omission

سال مالي به انگلیسی

fiscal year

سرمايه¬گذاري به انگلیسی

investment

ليزينگ به انگلیسی

leasing

لوگو فارسی نسبت‌های مالي واقعیت‌های مهمي را در ارتباط با عمليات و وضعيت مالي يك شركت آشكار می‌کند كه با استفاده از تجزیه‌وتحلیل نسبت‌های مالي، مشكلات و نقاط ضعف و قوت مالي شرکت‌ها تعيين می‌گردد كه می‌توان اذعان داشت كه يكي از منابع عمده داده‌ها صورت‌های مالي محسوب می‌شود. پژوهش حاضر به بررسي نسبت‌های جريان نقدي در مقابل نسبت‌های تعهدي پرداخته است كه هر كدام از اين نسبت‌ها با 4 عامل و 12 زير شاخص مورد سنجش قرارگرفته‌اند كه در نهايت تفاوت معناداري ميان استفاده از مدل نسبت‌های جريان نقدي در مقايسه با مدل بر مبناي نسبت‌های تعهدي در سنجش عملكرد شرکت‌ها مشخص گرديده و همچنين همان‌طور كه انتظار می‌رفت مدل نسبت‌های جريان نقدي بر مدل نسبت‌های تعهدي در سنجش عملكرد شرکت‌های موردمطالعه برتري داشته است. جامعه آماري اين پژوهش شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادر تهران بودند كه نمونه‌گیری به روش حذف سيستماتيك انجام گرديد؛ بدين صورت كه از ميان تمامي شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، شركت¬هايي كه واجد شرايط زير بوده‌اند انتخاب‌شده‌اند: شركت¬هايي كه قبل از سال 84 موردپذیرش قرار گرفته بودند، شرکت‌هایی كه پايان سال مالي خود را پايان اسفندماه هر سال قرار داده بودند، شرکت‌هایی که در دوره مورد بررسي، تغيير سال مالي نداشتند، داده¬هاي مورد بررسي شركت مزبور، در دسترس باشد؛ قابل ذكر است كه شرکت‌های سرمايه¬گذاري، بانك¬ها و بيمه¬ها، ليزينگ¬ها نيز از نمونه¬ها حذف شدند.
لوگو انگلیسیFinancial figures highlight critical facts about financial status and operation of a firm. The financial strengths and weaknesses of the firm can be determined through analyzing their financial figures. They are of the main sources of data for preparing financial statements. The present study surveys cash flow ratios in comparison with accrual ratios so that each group of ratios is approached to with four factors and 12 sub-indices. The results showed a significant difference between using cash flow ratios and accrual ratios for evaluating performance of firms. As expected, cash flow ratios model had advantages over accrual ratios in the assessment of performance of firms under study. Study population was comprised of Tehran Stock Exchange (TSE) firms and the samples were elected through systematic omission sampling method so that only the firms in TSE that met inclusion criteria entered the study. The inclusion criteria were admittance in TSE before 2005, fiscal year ending 20 March of each year, no change in fiscal year, and availability of the required data. In addition, investment, insurance, leasing firms, and banks were omitted.

قیمت ترجمه متون حسابداری فارسی به انگلیسی | قیمت ترجمه متون حسابداری انگلیسی به فارسی

محاسبه قیمت

هزینه ترجمه متون حسابداری را می توانید به صورت تقریبی از طریق ابزار محاسبه هزینه ترجمه در بالای صفحه محاسبه کنید.

جهت سفارش و تعیین هزینه دقیق ترجمه متون حسابداری فایل مقاله خود را به آدرس زیر ایمیل

Labkhand.office@gmail.com
یا ارسال کنید به:

مشاوره و ارسال فایلWhatsAap icon مشاوره و ارسال فایلtelegram icon

Earning and Price Momentum: Evidence from Tehran Stock Exchange- ترجمه آی اس آی حسابداری- ترجمه توسط خدمات ترجمه لبخند

ترجمه اصطلاحات حسابداری

تئوري نوين مالي به انگلیسی

modern financial theory

جوهره اصلي به انگلیسی

fundamental essence

بازار کارا به انگلیسی

efficient market

بازده به انگلیسی

earning

سرمايه گذاران به انگلیسی

investors

مومنتوم به انگلیسی

momentum

همبستگی سریالی به انگلیسی

serial correlation

بازار اوراق بهادار به انگلیسی

stock exchange market

شهرت و رواج به انگلیسی

Popularity

کمتر توسعه يافته به انگلیسی

less developed

توسعه يافته به انگلیسی

develope

بازده غيرعادي به انگلیسی

abnormal performance

لوگو فارسیتئوري نوين مالي و جوهره اصلي آن يعني فرضيه بازار کارا بر اين اعتقاد است که نمي¬توان بر بازار پيروز شد و بازده بيش از متوسط بازار حاصل کرد(فدایی نيژاد و صادقی ،1385).ولي شواهد بسيار زيادي وجود دارد که نشان می دهد سرمايه گذاران نسبت به اطلاعات جديد، رفتارهاي غير¬منطقي از خود نشان مي¬دهند. يکي از پيامدهاي چنين واکنشي بروز پديده مومنتوم مي¬باشد. این استراتژی¬ها که براي بهره گيري از همبستگی سریالی موجود در بازدهي بازار اوراق بهادار بکار ميروند مدارکي ارائه ميدهند که فرضيات بازار کارا را به چالش می‌کشد. تحقيقات زيادی در زمينه بکارگيري استراتژي¬هاي مومنتوم در اکثر بازارهاي سرمايه سازمان يافته صورت گرفته است.شهرت و رواج این روش تا به این حد رشد کردهکه این استراتژی¬ها تبدیل به سبک مجزای شناخته شده¬ای از سرمایه-گذاری،تبدیل شده‌اند. از آنجايي که بورس اوراق بهادار تهران از جمله بورس¬هاي نوظهور،محسوب می-شودوموضوع استراتژي¬هاي مومنتوم در بازار هاي کمتر توسعه يافته و نوظهور نيز مطرح است. ويژگي¬های اين بازار ها تا حد زيادی متفاوت از بازار هاي سرمايه توسعه يافته است لذا اين سئوال مطرح مي¬شودآيا بکار¬گيري اين استراتژي¬ها در اين بازارها باعث ايجاد بازده غير¬عادي مي¬شود يا خير؟
لوگو انگلیسیThe modern financial theories and their fundamental essence (i.e. efficient market) are based on the assumption that beating the market is impossible and in the best scenario a moderate earning is expectable (Fanaeinejad and Sadeghi (2006). However, there are many evidences that investors react irrationally to new information. One consequence of such reaction is building up momentum. The strategies that are employed to exploit the serial correlation in performance of stock exchange market provide evidences that are in contrast with the hypotheses of efficient market. There are several studies on utilization of momentum strategies conducted in different organized capital markets. Popularity of the strategies is so extreme that they are currently considered as a new way of investment. As one of the recently founded stock exchange market, TSE has just recently encountered with momentum strategies. TSE is different, from many aspects, from the developed markets. Thus, the question is, can the strategies be effectively used in such markets to reach extraordinary performance?
کانال تلگرام ترجمه لبخند برای مطالعه بیشتر در مورد نگارش آکادمیک و نکات مهم به کانال تلگرامی ما مراجعه کنید.
liveChat
×
راه های ارتباط با ما:
×

ترجمه تخصصی لبخند جهت ارائه خدمات و تجربه ای بهتر به شما، از کوکی استفاده می کند.

لطفا با بیان نظر خود ما را در ارتقاء کیفیت این صفحه یاری کنید

میانگین میزان رضایت کاربران 82% آیا مطالب این صفحه برای شما مفید بود؟ happy face unhappy face
نمونه ترجمه آی اس آی ترجمه مقاله مدیریتی ترجمه مقاله حسابداری ترجمه مقاله مهندسی صنایع ترجمه مقاله پزشکی ترجمه مقاله روانشناسی ترجمه مقاله پرستاری ترجمه مقاله بهداشت محیط ترجمه مقاله پریفیوژن قلبی ترجمه مقاله نانو فیزیک ترجمه مقاله نانو فیزیک ترجمه مقاله صنایع غذایی ترجمه مقاله فلسفی ترجمه مقاله ادبی ترجمه مقاله حقوقی ترجمه مقاله تاریخ ادبیات ترجمه مقاله فقهی ترجمه مقاله کشاورزی ترجمه مقاله اقتصادی ترجمه مقاله علوم سیاسی ترجمه مقاله هوش مصنوعی
با ما همراه شوید: اینستاگرام ترجمه لبخند فیسبوک ترجمه لبخند لینکدین ترجمه لبخند تلگرام ترجمه لبخند یوتیوب ترجمه لبخند یوتیوب ترجمه آپارات طراحی و اجرا: خدمات ترجمه لبخند
کلیه حقوق متعلق به دفتر خدمات ترجمه لبخند است.
© 2010-2024
با ما تماس بگیرید:
تلفن ترجمه لبخند02634421844
موبایل ترجمه لبخند09198220164
موبایل ترجمه لبخند 09198385716
ایمیل ترجمه لبخند Labkhand.office@gmail.com