می خوای مقاله برای ژورنال سطح بالا چاپ کنی!
پس یه بار برای ترجمه هزینه کن
نیاز به ویرایش نیتیو با گواهی ویرایش داری
بدون واسطه کارتو به مترجم بسپار
نیاز به رفع مشابهت مقاله داری؟
اولین مرکز تخصصی رفع سرقت ادبی در ایران
گزارش مشابهت Ithenticate ارزان ترین در ایران!
صدور گزارش در کمتر از 15 دقیقه
بیماری های قلبی عروقی – تئوری رفتار برنامه ریزی شده- بیماران سکته قلبی - ترجمه آی اس آی پزشکی
کلمات کلیدی و معادل انگلیسی
 • بيماريهاي قلبي و عروقي
 • Cardiovascular diseases
 • ناتواني
 • disability
 • مرگ و مير
 • mortality
 • اميد به زندگي
 • life expectancy
 • بيماريهاي مزمن
 • chronic diseases
 • شيوع
 • prevalence
 • الگوي زندگي
 • life style
 • بيماريهاي غير واگير
 • non-communicable
 • بيماريهاي سرايت پذير
 • communicable diseases
 • واگير
 • contagious
 • عوارض
 • side effects
 • عروق کرونر
 • coronary vessels
 • انسداد عروق کرونر
 • coronary vessels occlusion
 • سکته قلبی
 • Myocardial infraction
 • ایسکمی
 • ischemi
 • ماهیچه قلب
 • myocardium
 • وضعیت تهدید کننده
 • threatening situation
بيماريهاي قلبي و عروقي به عنوان سه علت نخست مرگ و ناتواني انسان در سراسر جهان محسوب مي گردد كه يك سوم كل موارد مرگ و مير در جهان را به خود اختصاص داده است. همگام با افزايش اميد به زندگي، بيماريهاي مزمن شيوع بيشتري پيدا كردند، به طوري كه در انتهاي قرن بيستم ميزان مرگ ناشي از بيماريهاي قلبي به بيش از 25 % رسيد و پيش بيني مي گردد تا سال 2025 ميلادي مرگ و مير ناشي از بيماريهاي قلبي به بيش از 35 تا 60 % كل علل مرگ ها برسد و از سوي ديگر با تغيير در الگوي زندگي بشري، بيماريهاي غير واگير، در راس علل مرگ و مير قرار گرفته اند. اگر چه خطرات ناشي از بيماريهاي سرايت پذير بدليل ماهيت واگيري آنها فوري تر و آني تر است، اما عوارض ناشي از بيماريهاي مزمن مثل بيماريهاي قلبي عروقي ماندگارتر، پرهزينه تر و ناتوان كننده تر هستند(1). پژوهش ها نشان می دهد که اولین و شایع ترین علت مرگ درکشور ایران بیماری های قلبی-عروقی است. شایع ترین بیمار یهای عروق کرونر، سکته قلبی است که در اثر انسداد عروق کرونر و ایسکمی ماهیچه قلب ایجاد می شود. سکته قلبی از علل عمده مرگ ومیر در بیماران قلبی محسوب می شود. در امریکا، هر20 ثانیه یک نفر دچار سکته قلبی می شود و هر یک د قیقه یک نفر به علت سکته قلبی فوت می کند. سکته ي قلبی یکی از شایع ترین علل بستري بیماران قلبی می باشد که معمولا وضعیت تهدید کننده اي براي فرد و خانواده ي بیمار محسوب می شود.
Cardiovascular diseases (CVDs) are among the top three causes of mortality and disability in the world so that one-third of total mortality rate in the world is due to CVDs. Along with increase in life expectancy, an increase in prevalence of chronic diseases has taken place so that death rate due to heart diseases crossed 25% line in the late 20th century and this figure is expected to be at 35-60% range by 2025. In addition, along with changes in life style, non-communicable diseases have become the main case of mortality. Although the risk of communicable diseases is more urgent taking into account their contagious nature, the side effects of chronic diseases including CVDs are more resilient, expensive, and debilitating. Studies have shown that CVDs are among the top and most common causes of death in Iran. The most common type of CVD is myocardial infraction, which is the outcome of coronary vessels occlusion and ischemia of myocardium. Myocardial infraction is a major cause of mortality among heart patients. One myocardial infraction happens in the USA every 20s and every minute one dies due to myocardial infraction. It is one of the main reasons for hospitalization of heart patients, which is usually assumed as a threatening situation for the patient and the family.
تغییرات آپوپتوزیس متعاقب ایسکمی ریپرفیوژن در قلب- ترجمه آی اس آی- خدمات ترجمه لبخند
کلمات کلیدی و معادل انگلیسی
 • نکروز
 • Necrosis
 • آپوپتوز
 • apoptosis
 • مرگ سلولی
 • cell death
 • ریپرفیوژن
 • reperfusion
 • کاردیوسیت
 • cardiocyte
 • مورفولوژیک
 • morphologic
 • بیولوژیکی
 • biological
 • پاتولوژیک
 • pathologic
 • آماس
 • inflammation
 • شکاف سلول
 • cell split
 • سیتوپلاسم
 • cytoplasm
 • منعقد شدن
 • coagulation
 • دناتوره
 • denaturation
 • ارگانل
 • organelle
 • تراکم کروماتینی
 • chromatin condensation
 • نشت سلولی
 • cellular leakage
 • سیتوپلاسم
 • cytoplasm
 • منعقد شدن
 • coagulation
 • ارگانل
 • organelle
 • تراکم کروماتینی
 • chromatin condensation
 • اجسام آپوپتوتیک
 • apoptotic objects
نکروز و آپوپتوز دو راه مجزای اصلی برای مرگ سلولی در سلول های عضلانی قلبی می باشند که با وقوع ایسکمی (I) و ریپرفیوژن (R) همراهی دارند. کاردیوسیت های تحت نکروز و آپوپتوز اختصاصات مورفولوژیکی و بیولوژیکی خیلی نزدیکی به هم دارند. نکروز که اغلب مرگ سلولی تصادفی یا پاتولوژیک خوانده میشود به وسیله آماس و یا شکاف شدید سلول، دناتوره و منعقد شدن پروتئینهای سیتوپلاسم، شکست و تخریب ارگانل های داخلی سلولی و پاسخ آماسی شدید همراه است. آپوپوتوز در مقابل نکروز، مرگ سلولی برنامه ریزی شده و کنترل شده ژنتیکی است. وجه مورفولوژیک اصلی آن شامل نشت سلولی، تراکم کروماتینی، تشکیل حبابچه های سیتوپلاسمی و اجسام آپوپتوتیک می باشد که بدون از دست دادن تمامیت عشای سلولی و پاسخ التهامی رخ میدهد. اگر چه مکانیزم های نکرو و آپوپتوز متفاوت است ولی تحت شرایط پاتولوژیک صفات مشترکی بین این دو فرآیند وجود دارد. مطالعات گوناگون اخیر نشان میدهد که ایسکمی – ریپرفیوژن، آپوپتوز سلول های میوکاری را در شریاطی محیط زنده القا میکند. با وجود این هنوز هم این مطلب که آیا آپوپتوز به هنگام I و یا به هنگام R شروع میشود، قابل بحث و مجادله است.
Necrosis and apoptosis are two separate pathways of cell death in myocardium cells. In fact, there is a correlation between ischemia (I) and reperfusion (R) and biological and morphological specifications of cardiocytes under necrosis and apoptosis are very similar. Necrosis is usually referred to as random or pathologic cell death that is coincident with severe cell inflammation and split, cytoplasm protein coagulation and denaturation, breakdown and destruction of cell internal organelles and severe inflammatory response. On the contrary, apoptosis is a programmed and genetically controlled cell death. The main morphological features of apoptosis are cellular leakage, chromatin condensation, formation of cytoplasm blebbing and apoptotic objects that happen without losing integrity of cell membrane and inflammatory response. Although necrosis and apoptosis mechanisms are different, there are common features between them in pathological conditions [1-5]. Several studies have shown that ischemia-reperfusion induces apoptosis of myocardia cells in vivo; still, there is an ongoing debate if apoptosis starts with I or R.
بیان ژن های CDH1 و EGFR در افراد مبتلا به آنتراکوزیس - ترجمه آی اس آی پزشکی- خدمات ترجمه لبخند
کلمات کلیدی و معادل انگلیسی
 • آنتراکوز
 • Anthracosis
 • پنوموکونيوز
 • pneumoconiosis
 • غبار ذغال
 • coal dust
 • آنتراکوتیک
 • anthracotic
 • پیگمان
 • pigment
 • مخاط
 • mucosa
 • برونکوسکوپی
 • bronchoscopy
 • تماس شغلی
 • occupational exposur
 • سیلیس
 • silicon dioxide
 • آنتراکوز ریه
 • pulmonary anthracosis
 • استنشاق
 • inhaling
 • کبد
 • liver
 • طحال
 • spleen
 • ملانوم های بدخیم
 • alignant melanoma
 • سل
 • tuberculosis
 • پنومونی
 • pneumonia
 • سیتولوژی
 • Cytology
 • لنفادنوپاتی
 • lymphadenopathy
 • مدیاستین
 • mediastinum
 • آدنوکارسینوم
 • andenocarcinoma
 • تومور ساپرسور
 • tumor suppressor
 • اپیتلیال
 • epithelium
آنتراکوز به پنوموکونيوز ناشى از گرد و غبار ذغال اطلاق مى‌شود. لغت آنتراکوتیک برای توصیف ذرات زغال و دیگر پیگمان های سیاه رنگی که کربن جز اصلی آن است به کار می رود. ذرات زغال در زمینه ی بیماری های شغلی و یا آلودگی هوا با رسوب در مخاط و زیرمخاط در برونکوسکوپی به شکل ضایعات سیاه رنگ با نمای برونش طبیعی یا تغییرشکل یافته که شکنندگی بالایی نیز دارند در کارگران معادن زغال سنگ و کمتر شهرنشینان، مشاهده می شود. این بیماری علاوه بر کارگران زغال سنگ می تواند در کارگران صنایع وابسته نیز دیده شود. در واقع تماس شغلی با ذرات کربن ، سیلیس و کوارتز عامل شناخته شده ای برای ایجاد آنتراکوز ریه می باشد ، با این حال مواردی بدون هیچ سابقه شغلی نیز گزارش شده است. به عبارت دیگر می توان گفت آنتراکوز در اثر تجمع کربن در ریه ها به دلیل قرارگرفتن در معرض مکرر به آلودگی هوا ، استنشاق دود و یا استنشاق ذرات گرد و غبار و زغال سنگ به وجود می آید. به جز ریه، آنتراکوزیس در اندام های دیگری مانند کبد ، طحال و مری نیز گزارش شده است. آنتراکوزیس در اندام مری مهم است زیرا علائمی مانند ملانوم های بدخیم را تقلید میکند. گاهی آنتراکوزیس ممکن است به اشتباه به عنوان سل، سرطان ریه یا پنومونی تشخیص داده شود. مطالعات سیتولوژی از بافت ریه نشان داده است که آنتراکوزیس داخل برونشی و لنفادنوپاتی مدیاستین با آدنوکارسینوم اولیه ریه همزمان است پس می توان چنین نتیجه گرفت که ممکن است بین آنتراکوز و سرطان ریه ارتباط معناداری وجود داشته باشد. سرطان ريه شايعترين سرطان بين مردان درسراسر جهان به شمار مي رود و بيش از 80 درصدمبتلايان به اين بيماري در فاصله پنج سال از تشخيص بيماري، جان خود را از دست مي دهند. ژن CDH1 ، مسئول کد کردن پروتئین E-Cadherin می باشد. CDH1 یک تومور ساپرسور ژن(ژن های سرکوب کننده تومور) محسوب میگردد که با بیان پروتئین کادهرین1، نقش مهمی در حفظ چسبندگی سلولی و اتصالات پایدار در بافت های نرمال دارد ،همچنین سلول های اپیتلیال را در آرایش و لایه ی طبیعی حفظ می کند.
Anthracosis is the pneumoconiosis caused by exposure to coal dust. The term “anthracotic” refers to coal particles and other black pigments of which carbon is the main element. Coal particles, mostly in the coalmine workers and to a less extent in city dweller, are found in the background of vocational and air pollution diseases as sediment at mucosa and submucosa; and under bronchoscopy, they appear as black lesions with normal or deformed bronchus with high fragility. In addition to coalmine workers, the disease is found among workers in the industries related to coal. In fact, occupational exposure to carbon, silicon dioxide, and quartz at work are the known causes of pulmonary anthracosis; although, there are cases without any pertinent occupation history as well. In other words, anthracosis is an outcome of aggregation of carbon in the lungs after long and frequent exposure to air pollution and inhaling smock and coal dust. In addition to the lungs, there are reports of anthracosis in the liver, spleen, and esophagus; the latter case should be considered as a serious disease as it demonstrates malignant melanoma. In some cases, an anthracosis case is misdiagnosed as tuberculosis, lung carcinoma, or pneumonia . Cytology studies on pulmonary tissues have shown that inter-bronchus anthracosis and lymphadenopathy mediastinum are concurrent with the early adenocarcinoma. Thereby, there is a probably significant relationship between anthracosis and lung carcinoma. Lung carcinoma is the most common type of cancer in men and more than 80% of the patients die during the first five years after diagnosis. CDH1 gene encodes E-Cadherin protein and it is a tumor suppressor gene with a key role in preserving cellular adhesion and stable connections in normal tissues through expression of Cadherin1 protein. In addition, the gene keeps epithelium cells in their normal layer and arrangement.
کانال تلگرام ترجمه لبخند برای مطالعه بیشتر در مورد نگارش آکادمیک و نکات مهم به کانال تلگرامی ما مراجعه کنید.
liveChat
×
راه های ارتباط با ما:
×

ترجمه تخصصی لبخند جهت ارائه خدمات و تجربه ای بهتر به شما، از کوکی استفاده می کند.

لطفا با بیان نظر خود ما را در ارتقاء کیفیت این صفحه یاری کنید

میانگین میزان رضایت کاربران 88% آیا مطالب این صفحه برای شما مفید بود؟ happy face unhappy face
نمونه ترجمه آی اس آی ترجمه مقاله مدیریتی ترجمه مقاله حسابداری ترجمه مقاله مهندسی صنایع ترجمه مقاله پزشکی ترجمه مقاله روانشناسی ترجمه مقاله پرستاری ترجمه مقاله بهداشت محیط ترجمه مقاله پریفیوژن قلبی ترجمه مقاله نانو فیزیک ترجمه مقاله نانو فیزیک ترجمه مقاله صنایع غذایی ترجمه مقاله فلسفی ترجمه مقاله ادبی ترجمه مقاله حقوقی ترجمه مقاله تاریخ ادبیات ترجمه مقاله فقهی ترجمه مقاله کشاورزی ترجمه مقاله اقتصادی ترجمه مقاله علوم سیاسی ترجمه مقاله هوش مصنوعی
با ما همراه شوید: اینستاگرام ترجمه لبخند فیسبوک ترجمه لبخند لینکدین ترجمه لبخند تلگرام ترجمه لبخند یوتیوب ترجمه لبخند یوتیوب ترجمه آپارات طراحی و اجرا: خدمات ترجمه لبخند
کلیه حقوق متعلق به دفتر خدمات ترجمه لبخند است.
© 2010-2024
با ما تماس بگیرید:
تلفن ترجمه لبخند02634421844
موبایل ترجمه لبخند09198220164
موبایل ترجمه لبخند 09198385716
ایمیل ترجمه لبخند Labkhand.office@gmail.com