می خوای مقاله برای ژورنال سطح بالا چاپ کنی!
پس یه بار برای ترجمه هزینه کن
نیاز به ویرایش نیتیو با گواهی ویرایش داری
بدون واسطه کارتو به مترجم بسپار
نیاز به رفع مشابهت مقاله داری؟
اولین مرکز تخصصی رفع سرقت ادبی در ایران
اندنوت منابع، فرمت بندی و سابمیت
بهترین قیمت و کمترین زمان

ترجمه متون روانشناسی | نمونه ترجمه متون روانشناسی| ترجمه آی اس آی متون روانشناسی

ترجمه متن روانشناسی سخت رویی- نمونه ترجمه آی اس آی- ترجمه انگلیسی به فارسی

ترجمه متون روانشناسی

ترجمه اصطلاحات روانشناسی

سخت رویی به انگلیسی

hardiness

روانشناسان به انگلیسی

Psychologists

غیراسترس زا به انگلیسی

non-stressing

ارزیابی به انگلیسی

assessment

مقابله به انگلیسی

cope

ویژگی به انگلیسی

traits

تعهد به انگلیسی

commitment

مبارزه جویی به انگلیسی

accepting challenge

خصیصه به انگلیسی

trait

باارزش به انگلیسی

valuable

سخت رویی - ترجمه بخش انگلیسی توسط خدمات ترجمه لبخند روانشناسان خاطرنشان می کنند که سخت رویی با تمایل به دریافت بالقوه رویدادهای استرس زای زندگی به شیوه ای که کمتر تهدید کننده باشد، ارتباط دارد . در حمایت از این عقیده یافته ها نشان می دهند که اشخاص سخت رو رویدادهای زندگی را مشابه افراد غیرسخت رو تجربه می کنند، اما این رویدادها را غیراسترس زا ارزیابی کرده و در مورد توانائی خود برای مقابله با آنها خوشبین هستند. بر این اساس به نظر می رسد، سخت رویی دو مولفه ارزیابی را تغییر می دهد، ارزیابی از تهدید را کاهش داده و انتظار برای مقابله موفقیت آمیز با آن را افزایش می دهد. به نظر می رسد ویژگی های تعهد، کنترل و مبارزه جویی تاثیر اساسی بر شیوه های ارزیابی افراد سخت رواز رویدادهای استرس زای زندگی دارند. فردی که میزان خصیصه چالش در او بیشتر است رویدادهای زندگی را به منزله فرصتی برای پویایی و سازگاری مجدد و میدانی برای پژوهش و ارتقاء خویشتن تلقی می نماید و در برابر این رو یدادها تسلیم منفعلانه را انتخاب نمی کند . فردی که مؤلفه کنترل در او زیاد است ، احساس تاثیرگذاری بر جریان زندگی خود دارد و خود را در تغییر و دگرگونی شرایط توانا و مسئول می بیند . فردی که از تعهد بیشتری برخوردار است ، نه تنها خود را واجد ارزش می بیند بلکه در زندگ ی به چیزهایی بسیار باارزش معتقد است که اهمیت و معنای زیستن را برای وی برجسته می سازند .
Psychologists highlight that hardiness has to do with the desire to perceive stressors in a less threatening way. Consistent findings in this regard indicate that; although, these individuals experience similar unpleasant events in their lives, they perceive such events as non-stressing and believe in their ability to cope the hardships. Thereby, hardiness deals with one’s assessment of events and one’s capacity to cope hardships. Apparently, traits such as commitment, control, and accepting challenge have considerable effect on how people are characterized with hardiness and evaluate stressors in their lives. Instead of giving up passively, an individual with high challenge trait finds life events as opportunities to grow and adapt and chances to progress. People with strong control trait feel being in control of their lives and find themselves capable to change the condition. On the other hand, an individual with strong control trait not only finds himself valuable but also believes in many valuable things that give meaning to their lives.

قیمت ترجمه متون روانشناسی فارسی به انگلیسی | قیمت ترجمه متون روانشناسی انگلیسی به فارسی

محاسبه قیمت

هزینه ترجمه متون روانشناسی را می توانید به صورت تقریبی از طریق ابزار محاسبه هزینه ترجمه در بالای صفحه محاسبه کنید.

جهت سفارش و تعیین هزینه دقیق ترجمه متون روانشناسی فایل مقاله خود را به آدرس زیر ایمیل

Labkhand.office@gmail.com
یا ارسال کنید به:

مشاوره و ارسال فایلWhatsAap icon مشاوره و ارسال فایلtelegram icon

بخشی از مقاله مهارتهای زندگی - ترجمه آی اس آی - خدمات ترجمه لبخند

ترجمه اصطلاحات روانشناسی

استرس‌زا به انگلیسی

stressful

فشارهای عصبی به انگلیسی

Stressors

اثرات مخرب به انگلیسی

Destructive effects

فشارها به انگلیسی

pressures

نوجوانان به انگلیسی

juveniles

سلامت روانی به انگلیسی

mental health

شکستهای تحصیلی به انگلیسی

educational failure

پرخاشگری به انگلیسی

aggression

آشفتگی های شدید رفتاری به انگلیسی

severe emotional disorders

انزوای اجتماعی به انگلیسی

social isolation

مهارت‌های مقابله‌ای به انگلیسی

coping skills

قابل فراگیری به انگلیسی

acquirable

فشارهای زندگی به انگلیسی

life pressures

دست اندکاران به انگلیسی

authorities

در دنیای پرهیاهو و استرس‌زای قرن حاضر، فشارهای عصبی به عنوان یکی از آفات نیروی انسانی شناخته شده است و اثرات مخرب این فشارها بر زندگی فردی و اجتماعی کاملاً مشهود بوده و نوجوانان یکی از آسیب پذیرترین‌ قشر در برابر این فشارهای نسبت به گروه‌های دیگر به شمار می‌آیند. اولین عواملی که در حفظ سلامت روانی و سازگاری نوجوانان در برخورد با مشکلات نقش تعیین کننده و محوری دارد روش های مقابله یا کنارآمدن با مشکلات می باشد . راف و همکاران به نقل از گستن اظهار می دارند که علت بسیاری از شکست های تحصیلی ، پرخاشگری ، آشفتگی های شدید رفتاری ، عاطفی و انزوای اجتماعی نوجوانان از مقابله نا موفق با مسائل و مشکلات روزمره و عدم توفیق در تعامل مثبت با دیگران ناشی می شود.با توجه به دامنه وسیع و کاربرد همه‌جانبه مهارت‌های زندگی در همه ابعاد زندگی انسان و نقش مهارت‌های مقابله‌ای بر سلامت روانی، پژوهش حاضر به این منظور انجام گرفته است که محقق ضمن باور عمیق به کارآیی این مهارت‌ها در مقابله با فشارهای زندگی، بر این نکته نیز واقف است که همه مهارت‌های زندگی قابل فراگیری است و می‌توان با صرف وقت و تلاش، آنها را به خزانه مقابله‌ای خود افزود . امید است نتیجه این تحقیق بتواند برای دست اندکاران تعلیم و تربیت مورد استفاده قرار گیرد و موجب ایجاد انگیزه برای دانش‌‌پژوهان جهت انجام تحقیقات بعدی گردد.
Stressors in the stressful modern life have become an area of wasting human energy. Destructive effects of these pressures on man’s personal and social lives are clear. Among different groups, juveniles are more vulnerable to stressors. The first factor in having mental health and capability to deal with problems, in juveniles, is their capabilities to use coping methods to deal with problems. Raf et al. citing from Guesten, says that the juvenile’s failure to cope daily problems and create positive interaction with others are the main causes of educational failure, aggression, severe emotional disorders, and social isolation. Taking into account the wide range of the areas that life skills are used and the key role of coping skills on mental health, the present study is an attempt to survey capabilities of high school students in using life skills. The author believes that life skills are acquirable and being equipped with such skills enables individuals to have better performance in dealing with life pressures. The results can be helpful for the education authorities and a start point for the future studies.
استرس شغلی - ترجمه آی اس ای در زمینه استرس شغلی - ترجمه انگلیسی توسط خدمات ترجمه لبخند

ترجمه اصطلاحات روانشناسی

واکنش به انگلیسی

reaction

بهزیستی به انگلیسی

wellbeing

روانشناختی به انگلیسی

psychological

محیط کار به انگلیسی

workplace

برانگیختگی به انگلیسی

arousal

ذهنی به انگلیسی

mental

انتظارات به انگلیسی

expectations

توانایی ها به انگلیسی

capabilities

زیان آور به انگلیسی

destructive

شایع به انگلیسی

common

تئوری کنترل-تقاض به انگلیسی

demands-control theory

استرس شغلی به انگلیسی

job stress

استرس واکنش غیر اختصاصی به عوامل تنش زا است که بهزیستی جسمی و روانشناختی فرد را تهدید می کند. استرس عامل یک سوم بیماری ها می باشد. محیط کار یکی از شایع ترین موقعیت های استرس زا است و تمامی مشاغل دارای درجاتی از استرس هستند. استرس شغلی نوعی برانگیختگی ذهنی و جسمی است که در نتیجه شرایط فیزیکی یا روان شناختی مرتبط با شغل بروز می یابد. استرس شغلی زمانی بروز می یابد که انتظارات از فرد بیش از توانایی ها و منابع باشد. طبق گزارش انستیتوی ملی ایمنی شغلی و سلامت امریکا National Institute of Occupational Safety and Health، هر گاه مهارت ها، منابع و نیازهای فرد نتواند مقتضیات شغلی را برآورده سازد، استرس شغلی در قالب پاسخ زیان آور جسمی و عاطفی بروز می یابد. امروزه استرس شغلی به مسئله ای شایع و پر هزینه در محیط کاری تبدیل شده است به طوری که سازمان ملل متحد آن را بیماری قرن بیستم نامید. انجمن تحقیقات پرینستون Princeton survey research institute به نقل از رضایی و همکاران (1385) گزارش داده بود که سه چهارم کارکنان معتقدند نسبت به نسل قبلی خود استرس شغلی بیشتری متحمل می شوند. بر اساس تئوری کنترل-تقاضا job demands-control مشاغلی که دارای خواسته های روانی بالا و دامنه تصمیم گیری ضعیف می باشد، استرس شغلی بالایی را تجربه می کنند.
Stress is a nonspecific reaction to stressors that may become a threat to physical and psychological wellbeing. As the third cause of disease, stress is very common in workplace so that all jobs are stressful to some extents. Job stress is a mental and physical arousal caused by job-related physical and psychological conditions. Job stress is created when expectations from the employee exceed their capabilities and resources. According to National Institute of Occupation Safety and Health (NIOSH), job stress occurs as a destructive physical and emotional response when one’s skills, resources, and demands do not fit requirements of a job. Job stress is a common and costly problem at workplace and it is named by the UN as the disease of the 20th century. Princeton Survey Research Institute reported that three-fourth of the employees cope more stress than the previous generation. According to job demands-control theory, jobs with high mental demand and limited power to make decision create considerable job stress.

لینک های مفید

  • پس از ترجمه چکیده نوبت به ترجمه مقاله آی اس آی میرسد، برای مشاهده نکات آموزشی در زمینه ترجمه آی اس ای به صفحه اموزش نگارش آکادمیک مراجعه کنید.
  • همچنین برای مشاهده نرخ ترجمه آی اس آی و آشنایی بیشتر با مجلات آی اس آی به صفحه ترجمه آی اس آی مراجعه کنید
  • اگر قبلا مقاله خود را ترجمه کرده اید و داور مجله از نظر نگارشی به مقاله ایراد گرفته، می توانید هزینه ویرایش مقالات آی اس آی با کیفیت نیتیو را همراه با نکات آموزشی در ویرایش نیتیو مشاهده کنید.
  • اگر مقاله شما به دلیل ایراد پلاجریزم (دزدی ادبی) مردود شده، جهت آشنایی با دزدی ادبی یا پلاجریزم صفه رفع پلاجریزم بروید
  • رزمه نویسی یکی از مهارتهای افراد موفق و حرفه ای در عصر حاضر است، یک رزومه استاندارد و مطابق با اصول گام اول در کسب شغل مناسب شماست. برای آشنایی با مهارتهای رزومه نویسی به صفحه آموزش رزومه نویسی بروید
کانال تلگرام ترجمه لبخند برای مطالعه بیشتر در مورد نگارش آکادمیک و نکات مهم به کانال تلگرامی ما مراجعه کنید.
liveChat
×
راه های ارتباط با ما:
×

ترجمه تخصصی لبخند جهت ارائه خدمات و تجربه ای بهتر به شما، از کوکی استفاده می کند.

لطفا با بیان نظر خود ما را در ارتقاء کیفیت این صفحه یاری کنید

میانگین میزان رضایت کاربران 81% آیا مطالب این صفحه برای شما مفید بود؟ happy face unhappy face
نمونه ترجمه آی اس آی ترجمه مقاله مدیریتی ترجمه مقاله حسابداری ترجمه مقاله مهندسی صنایع ترجمه مقاله پزشکی ترجمه مقاله روانشناسی ترجمه مقاله پرستاری ترجمه مقاله بهداشت محیط ترجمه مقاله پریفیوژن قلبی ترجمه مقاله نانو فیزیک ترجمه مقاله نانو فیزیک ترجمه مقاله صنایع غذایی ترجمه مقاله فلسفی ترجمه مقاله ادبی ترجمه مقاله حقوقی ترجمه مقاله تاریخ ادبیات ترجمه مقاله فقهی ترجمه مقاله کشاورزی ترجمه مقاله اقتصادی ترجمه مقاله علوم سیاسی ترجمه مقاله هوش مصنوعی
با ما همراه شوید: اینستاگرام ترجمه لبخند فیسبوک ترجمه لبخند لینکدین ترجمه لبخند تلگرام ترجمه لبخند یوتیوب ترجمه لبخند یوتیوب ترجمه آپارات طراحی و اجرا: خدمات ترجمه لبخند
کلیه حقوق متعلق به دفتر خدمات ترجمه لبخند است.
© 2010-2024
با ما تماس بگیرید:
تلفن ترجمه لبخند02634421844
موبایل ترجمه لبخند09198220164
موبایل ترجمه لبخند 09198385716
ایمیل ترجمه لبخند Labkhand.office@gmail.com