شناسایی عوامل موثر بر تمایل مشتریان بر استفاده از خرید های الکترونیکی- ترجمه آی اس ای اقتصادی - خدمات ترجمه تخصصی لبخند
کلمات کلیدی و معادل انگلیسی
 • کسب و کار الکترونیکی
 • e-businesses
 • مشتریان الکترونیکی
 • e-customers
 • ارتباطات
 • communications
 • ابازارهاي سنتي
 • traditional markets
 • خریدهای الکترونیکی
 • e-shopping
 • خریدار و فروشنده
 • customer and vendor
 • خريدوفروش کالاها
 • transactions of goods
 • شرکتهای پیشرو
 • leading businesses
 • خدمات اينترنتي
 • Internet-based services
امروزه فروشگاههاي بزرگ به آساني محصولات خود را از طريق الکترونیکی به فروش ميرسانند و شرکتها خرید و فروش و تبادلات پولی خود را از طریق الکترونیکی انجام می دهند. شاخه هاي کسب و کار الکترونیکی به قدری گسترش پیدا کرده که شرکت ها و سازمانها با صرف کمترین زمان و هزینه ممکن به مبادلات با یکدیگر پرداخته و یا کالاها و خدمات خود را در اختیار مشتریانشان قرار می دهند. نتیجه ي مستقیم تجارت الکترونیکی، پدیدار گشتن گونه ي جدیدي از مشتریان یعنی مشتریان الکترونیکی بوده است. مشتریانی که از اینترنت براي خرید محصولات و خدمات بهره می برند. از طرفی دیگر تجارت الكترونيكي موجب ارتقاي ارتباطات و گشودگي اقتصادي در سطوح ملي و بين‌المللي،‏تغيير روش كسب‌وكار و تبديل بازارهاي سنتي به شكل‌هاي جديدتر آن مي‌شود. مزایای استفاده مشتریان از خریدهای الکترونیکی را میتوان در گسترش دامنه ی كسب و كار ، افزایش فروش و درآمد، کاهش هزینه ها، ارتباط غیر مستقیم میان خریدار و فروشنده، افزایش سرعت انجام امور،كاهش هزینه ها درتبلیغات، بازیابی ارتباط با مشتری و تجّار دیگر دانست که در هر زمان و هرمکانی امکان آن فراهم می شود.
در حال حاضر،‏ گستره وسیعی از خريدوفروش کالاها و خدمات در سراسر دنيا به اين شيوه انجام مي‌گيرد و بر اساس یافته های به دست آمده بیشتر از نصف درآمدهای شرکتهای پیشرو از طریق فروش الکترونیکی محصولات خود می باشد(کیم و همکاران ، 2010). اما با وجود گسترش روز افزون بكارگيري اينترنت در ايران، تجارت الكترونيكي و خريد اينترنتي رواج كافي نيافته است و استقبال چنداني از سوي مردم جهت خريد محصولات و خدمات بصورت اينترنتي از موسسات و سازمانهايي كه امكانات و تسهيلات اين امر را فراهم نموده اند صورت نمي‏پذيرد.
It is a common practice among the large stores to provide e-shopping services. Such services are based on electronic transfer of funds. Development of e-businesses has enabled businesses to suplly their services and products in the shortest feasible time and lowest possible costs. A direct effect of e-business is emergence of new group of customers known as e-customers. The term refers to the customers who use the Internet for shopping. On the other hand, e-business facilitates development of communications and economic openness at boath national and international levels; moreover it powers the trend from traditional markets to modern forms. Advantages of e-shopping for customers include development of businesses, higher sale, lower costs, indirect contact between the customer and vendor, faster transaction, lower marketing costs, and reestablishment of customer-vendor relationships with no time and place limitations.
Currently, great deal of transactions of goods and services happens through e-business. The findings showed that more than a half of businesses’ income is from e-business (Kim et al. 2010). However, Iran’s market lags behind the world trend of e-business development so that the public is reluctant to use the Internet-based services provided by the institutes and organizations.
نظام نوآوری منطقه ای در خوشه های صنعتی با تکنیک تحلیل عاملی اکتشافی - ترجمه آی اس آی - توسط خدمات ترجمه لبخند
کلمات کلیدی و معادل انگلیسی
 • نظام ملی نوآوري
 • national innovation system
 • نظامهاي نوآوري
 • innovation systems
 • مفاهیم نظري
 • theoretical concepts
 • سیاستگذاري
 • policy making
 • فرهنگ ملی
 • National culture
 • چارچوب
 • framework
 • غیر تجاري
 • non-commercial
 • بهره ور
 • productive
 • شبکه بین بنگاهی
 • inter-business network
 • خوشه صنعتی
 • industrial cluster
 • بازار نیروی کار
 • labor market
مفهوم نظام ملی نوآوري و نظامهاي نوآوري، پس از ظهور در سال 1987 مورد قبول عام قرار گرفت و متخصصان زیادي در گسترش مفاهیم نظري و ابزارهاي آن تلاش کردند. این مفهوم یکی از رویکردهاي جدید مطرح براي سیاستگذاري علم، فناوري و شناسایی اولویتهاي فناوري و نوآوري است که گستره وسیعی از تحلیلها و مباحث را منعکس می کند. همچنین مفهوم جدید، دامنه وسیعی از پویایی، کوششهاي نوآوري و جنبه هاي جدید فرمول بندي قابلیتهاي نوآوري را تبیین میکند. چارچوب نظام ملی نوآوري، مرزهاي ملی ملل را به عنوان مرزهاي نظام نوآوري در نظر می گیرد. فرهنگ ملی، زبانها و دولتها، نقش کلیدي در نوآوري بخشها و تکنولوژیهاي مختلف یک کشور بازي می کنند، اما چارچوب نظام نوآوري منطقه اي ، یک منطقه خاص و فرض شده را در نظر می گیرد که این چارچوب در جستجوي نحوه اي است که یک فرهنگ بهره ور غیر تجاري، یک شبکه بین بنگاهی و نهادهاي منطقه اي عملکرد نوآورانه بخش یا خوشه صنعتی در یک منطقه را تحت تاثیر قرار می دهد. از آنجا که تراکم منطقه ای فعالیت اقتصادی در یک نظام اقتصاد نوین بهترین زمینه را برای ایجاد یک اقتصاد مبتنی بر نوآوری فراهم مینماید، مفهوم نظام نوآوری منطقه ای ارتباط وسیعی با مفهوم خوشه های صنعتی پیدا می کند. در هر خوشه صنعتی یک بازار نیروی کار مشترک ، یک بازار مشترک برای تامین کنندگان مواد اولیه و انتقال تکنولوژی و اطلاعات بین بنگاه ها میتواند بوجود بیاید. به منظور تحقق این اهداف لازم است خوشه های صنعتی در قالب نظام نوآوری منطقه ای در نظر گرفته شده و بخصوص عوامل نهادی این نظام در خوشه های صنعتی شناسایی شوند( بحث نظام نوآوری منطقه ای به عنوان مبحثی نو در سطح ایران شناخته شده و ارتباط آن با خوشه های صنعتی، میتواند افق وسیعی از آینده خوشه ها و چگونگی اجرای نظام نوآوری منطقه ای را در این پژوهش را به نمایش بگذارد.
The concept of national innovation system (NIS) and innovation systems drew attention after its introduction in 1987 and many have worked on developing its theoretical concepts and tools. The concept is one of the newest approaches for scientific policy making and determining technological and innovative priorities which mirrors a wide range of debates and analysis. Moreover, the new concept determines a wide range of dynamism, innovative works, and new aspects of innovation features formulations (Badaghi, 2011). Framework of NIS defines national borders as the borders of innovation system. National culture, language, and states play key role in innovation within different technologies and sectors. However, the framework of regional innovation system (RIS) encompasses a specific region and seeks to influence a non-commercial productive culture, inter-business network, and innovative institutes of the regions or industrial cluster in the district (Cooke, Uraga and Etxebarria, 1997). Taking into the consideration that the aggregation of economic activities in a region creates the best environment for development of an innovation-based economy in modern economy system; the concept of RIS is intensively related to the concept of industrial cluster (Asheim and Isaksen, 1996). An industrial cluster is at the same time a common labor market, a common market for the suppliers of raw materials and transfer of technology and information among the businesses. To meet this function, it is essential to take into account the industrial cluster within the frame of an RIS and recognize the institutional factors of the system of the industrial clusters (Karlsson, 2001). The idea of RIS has been recently introduced in Iran and finding its relation with industrial clusters may result in a wide horizon ahead of clusters and a picture of how the RIS must be implemented.
کانال تلگرام ترجمه لبخند برای مطالعه بیشتر در مورد نگارش آکادمیک و نکات مهم به کانال تلگرامی ما مراجعه کنید.