می خوای مقاله برای ژورنال سطح بالا چاپ کنی!
پس یه بار برای ترجمه هزینه کن
نیاز به ویرایش نیتیو با گواهی ویرایش داری
بدون واسطه کارتو به مترجم بسپار
نیاز به رفع مشابهت مقاله داری؟
اولین مرکز تخصصی رفع سرقت ادبی در ایران
اندنوت منابع، فرمت بندی و سابمیت
بهترین قیمت و کمترین زمان

ترجمه تخصصی قلب | ترجمه آی اس آس قلب

تاثير پرفیوژن ضربان دار در حین بای پس قلبي ريوي بر اشباع اکسیژن بافت مغز
کلمات کلیدی و معادل انگلیسی
 • بای پس قلبی ریوی
 • Cardiopulmonary bypass
 • جراحی قلب
 • heart surgery
 • بدون خون
 • bloodless
 • قلبی ریوی
 • cardiopulmonary
 • آسیب مغزی
 • brain damage
 • ترومبوز
 • thrombosis
 • آمبولی عروق بزرگ
 • embolism of main arteries
 • ایسکمی
 • ischemia
 • مکانیسم خودتنظیمی مغزی
 • cerebral autoregulation mechanism
 • خون اکسیژنه شده
 • oxygenated blood
 • تقاضای اکسیژن مغز
 • cerebral oxygen demand
 • جریان خون مغزی
 • cerebral blood flow
 • تناسب جریان و متابولیسم
 • flow-metabolic coupling
 • محتوای اکسیژن شریانی
 • arterial oxygen content
بای پس قلبی ریوی در بسیاری از پروسیجرهای جراحی قلب استفاده می شود و یک قلب بی حرکت و آرام و بدون خون را برای جراح فراهم می کند در حالی که جریان خون باقی بدن حفظ می شود. مغز حساس ترین عضو در معرض آسیب توسط بای پس قلبی ریوی است و همچنین مهمترین ارگان از لحاظ محافظت کردن است. حتی آسیب های کوچک می تواند منجر به از دست رفتن عملکرد شود. مکانیسم آسیب مغزی به دنبال جراحی قلب می تواند متغیر باشد و احتمالا شامل ترومبوز، آمبولی عروق بزرگ، میکروآمبولی و ایسکمی ناشی از پرفیوژن ناکافی مغزی است. تغییرات در مکانیسم خودتنظیمی مغزی مربوط به بای پس قلبی ریوی می تواند باعث اختلال در جریان خون مغزی شود . اختلال در مکانیسم خودتنظیمی جریان خون مغز در طول زمان بای پس قلبی ریوی ممکن است بیمار را مستعد به کاهش جریان خون مغزی کند. خود تنظیمی جریان خون مغزی، تحویل خون اکسیژنه شده به مغز را متناسب با تقاضای اکسیژن مغز فراهم می کند و همچنین خودتنظیمی دقیق، مغز را از ایسکمی ناشی از نوسانات حاد فشار خون شریانی حفظ می کند. در کل مغز جریان خون خود را در پاسخ به نیاز خود به اکسیژن تنظیم می کند به گونه ای که افزایش و یا کاهش در میزان نیازهای متابولیک مغز با تغییر متناسب در میزان جریان خون مغزی همراه خواهد شد. این ارتباط را تناسب جریان و متابولیسم می نامند. براساس این اصل است که انتقال اکسیژن به مغز می بایست در حدی باشد که نیازهای متابولیک مغز را حمایت کند. ازآنجا که میزان انتقال اکسیژن به مغز معادل حاصلضرب جریان خون مغزی در محتوای اکسیژن شریانی است، هر یک از متغیرهای تعیین کننده جریان خون مغزی یا محتوای اکسیژن شریانی می تواند بر ارتباط بین انتقال اکسیژن به مغز و میزان نیاز متابولیک مغز تاثیرگذار باشد.
Cardiopulmonary bypass (CPB) is used in many heart surgery procedures to provide a still and bloodless heart for surgeon to work on while the blood flow to the reset of the body is continued. The brain is the most sensitive limb of the body during cardiopulmonary bypass operation, not to mention that it is mot most important organ of the body. Even slightest damages to the brain result in the loss of functionality. There are different mechanisms of brain damage following a heart surgery such as thrombosis, embolism of main arteries, micro-embolism, and ischemia caused by inadequate cerebral perfusion. Changes in cerebral autoregulation mechanism caused by CPB might cause abnormalities in cerebral blood flow (CBF). Abnormalities in CBF autoregulation during CPB might create the risk of cerebral hypoperfusion. Cerebral blood flow autoregulation ensures provision of oxygenated blood to the brain based on the cerebral oxygen demand. In addition, an accurate autoregulation protects the brain against ischemia caused by acute variation of intra-arterial blood pressure (Ono et al., 2012). In general, blood flow regulates itself in response to its demand for oxygen so that an increase/decrease in cerebral metabolic rate for oxygen (CMRO2) results in relative changes in CBF. This relationship is called flow-metabolic coupling, which implies that cerebral delivery O2 (CDO2) should supply cerebral metabolic needs. Since CDO2 is equal to CBF multiplied by arterial oxygen content, each one of the variables that control CBF or arterial oxygen content can also affect the relationship between CDO2 and CMRO2.

ترجمه تخصصی پرفیوژن | ترجمه آی اس آس پرفیوژن قلبی

تأثیر تنظیم جریان پمپ بای پس قلبی ریوی بر اساس توده بدون چربی بدن بر اکسیژن خون مخلوط وریدی
کلمات کلیدی و معادل انگلیسی
 • جراحی قلب باز
 • Open heart surgery
 • گردش خون برون پیکری
 • extracorporeal blood circuit
 • اکسیژنه کردن خون
 • oxygenating the blood
 • هموستاز
 • hemostasis
 • پرفیوژنیست
 • perfusionist
 • مخزن وریدی
 • arterial reservoir
 • سوخت و ساز
 • metabolism
جراحی قلب باز می‌تواند برای درمان بیماری‌ها و مشکلات مختلف قلبی مورد استفاده قرار گیرد. چگونگی پیدایش جراحی قلب بر اصول و کاربرد گردش خون برون پیکری (cardiopulmonary bypass-CPB) شروع و به تکامل رسید. هدف از کاربرد دستگاه CPB شامل : اکسیژنه کردن خون و حذف دی اکسید کربن Co2 از خون،مدیریت درجه حرارت بیمار ، انحراف خون از فیلد جراحی به سیستم پمپ و ایجاد محیط عاری از خون و حفاظت از ارگان ها است. کاربرد CPB چالشی بزرگ است، چرا که جنبه های مختلف فیزیولوژی بدن بیمار را تحت تاثیر قرار می دهد. با توجه به اثرات CPB بر مکانیسم های هموستاز بدن، برای حفظ پایداری حیات، مانیتور کردن گروهی از پارامترهای کلیدی امری ضروری است . جریان خون در حین پمپ(PRF ) در طول CPB همیشه تحت کنترل پرفیوژنیست می باشد که جریان مناسب در حین CPB را بعد از محاسبه سطح بدن بیمار (BSA ) مشخص می نمایند. استفاده از جریان خون مناسب در طول CPB در افراد بسیار مهم است. جریان پمپ کم در طول CPB ممکن است با کاهش خونرسانی به اندام ها و ارگان باعث ایسکمی و آسیب به ارگان ها شود. جریان پمپ زیاد در زمان کوتاه ممکن است باعث تخلیه مخزن وریدی شده که بدین ترتیب احتمال آمبولی هوا، آسیب به گلبول های قرمز خون و تروما افزایش می یابد. بنابراین دانستن میزان ایمن و مناسب PFR در حین CPB برای بیمار بسیار مهم است. انتخاب جریان پمپ مناسب باید با فیلد جراحی بدون خون و اکسیژن رسانی مناسب بافت ها متعادل باشد و انتخاب جریان پمپ مناسب بسیار چالش برانگیز است. میزان های پذیرفته شده PRF در حین CPB معادل 2/2-4/2 لیتر در دقیقه به ازای هر متر مربع از سطح بدن در دقیقه است، که برای پمپاژ خون به بدن، دستگاه CPB براساس این فرمول تنظیم می شود. منطق استفاده از BSA برای محاسبه CPB ، جریان خونی است که به طور متوسط سوخت و ساز هر متر مربع از سطح بدن را تامین می کند. ولی ممکن است نیاز سوخت و ساز بدن را منعکس نکند. به دلیل تفاوت های فردی مانند مشکل تیروئید،چاقی، و لاغری که در همه افراد و شرایط این عدد ثابت می باشد.
Open heart surgery is prescribed to treat a variety of heart diseases and problems. Heart surgery became possible and further improved by introduction of extracorporeal blood circuit or cardiopulmonary (CPB).The reasons for using CPB include oxygenating the blood, removing Co2 from the blood, controlling the patient’s body temperature, diverging blood from the surgery field toward the pumping system and creating a bloodless organ to work on while preserving other body organs. Employing CPB is a major challenge as it affects different aspects of the patients’ body physiology. Taking into account that the effects of CPB on the hemostasis mechanisms of body, monitoring a group of key parameters is essential to preserve life stability. Pump flow rate (PRF) during CPB is permanently controlled by a perfusionist who usually finds the optimum blood flow rate based on body surface area (BSA). It is highly important to make sure that an adequate blood flow is supplied during CPB operation. Low pump flow rate might lead to an attenuation of perfusion to the body limbs, ischemia and body organ damage. Excessive flow rate for a short period of time, on the other hand, might empty arterial reservoir, which risks air embolism, red globin damage, and trauma. Thereby, it is very critical to adjust PFR during CPB to a perfect level. The adjusted PFR must ensure a bloodless surgery area and adequate oxygenation, which makes finding a proper flow rate a challenging task. The accepted range of PRF during CPB is 2.2-2.4li/min per square meter of body surface. The logic of using BSA to calculate PFR during CPB is to provide the blood flow needed to supply metabolism of each square meter of body surface. However, the PRF determined by this technique might not be adequate to meet the metabolism. Differences between individuals like body weight and thyroid problems do not allow us to find a fixed PFR for all patients.

لینک های مفید

 • پس از ترجمه چکیده نوبت به ترجمه مقاله آی اس آی میرسد، برای مشاهده نکات آموزشی در زمینه ترجمه آی اس ای به صفحه اموزش نگارش آکادمیک مراجعه کنید.
 • همچنین برای مشاهده نرخ ترجمه آی اس آی و آشنایی بیشتر با مجلات آی اس آی به صفحه ترجمه آی اس آی مراجعه کنید
 • اگر قبلا مقاله خود را ترجمه کرده اید و داور مجله از نظر نگارشی به مقاله ایراد گرفته، می توانید هزینه ویرایش مقالات آی اس آی با کیفیت نیتیو را همراه با نکات آموزشی در ویرایش نیتیو مشاهده کنید.
 • اگر مقاله شما به دلیل ایراد پلاجریزم (دزدی ادبی) مردود شده، جهت آشنایی با دزدی ادبی یا پلاجریزم صفه رفع پلاجریزم بروید
 • رزمه نویسی یکی از مهارتهای افراد موفق و حرفه ای در عصر حاضر است، یک رزومه استاندارد و مطابق با اصول گام اول در کسب شغل مناسب شماست. برای آشنایی با مهارتهای رزومه نویسی به صفحه آموزش رزومه نویسی بروید
کانال تلگرام ترجمه لبخند برای مطالعه بیشتر در مورد نگارش آکادمیک و نکات مهم به کانال تلگرامی ما مراجعه کنید.
liveChat
×
راه های ارتباط با ما:
×

ترجمه تخصصی لبخند جهت ارائه خدمات و تجربه ای بهتر به شما، از کوکی استفاده می کند.

لطفا با بیان نظر خود ما را در ارتقاء کیفیت این صفحه یاری کنید

میانگین میزان رضایت کاربران 81% آیا مطالب این صفحه برای شما مفید بود؟ happy face unhappy face
نمونه ترجمه آی اس آی ترجمه مقاله مدیریتی ترجمه مقاله حسابداری ترجمه مقاله مهندسی صنایع ترجمه مقاله پزشکی ترجمه مقاله روانشناسی ترجمه مقاله پرستاری ترجمه مقاله بهداشت محیط ترجمه مقاله پریفیوژن قلبی ترجمه مقاله نانو فیزیک ترجمه مقاله نانو فیزیک ترجمه مقاله صنایع غذایی ترجمه مقاله فلسفی ترجمه مقاله ادبی ترجمه مقاله حقوقی ترجمه مقاله تاریخ ادبیات ترجمه مقاله فقهی ترجمه مقاله کشاورزی ترجمه مقاله اقتصادی ترجمه مقاله علوم سیاسی ترجمه مقاله هوش مصنوعی
با ما همراه شوید: اینستاگرام ترجمه لبخند فیسبوک ترجمه لبخند لینکدین ترجمه لبخند تلگرام ترجمه لبخند یوتیوب ترجمه لبخند یوتیوب ترجمه آپارات طراحی و اجرا: خدمات ترجمه لبخند
کلیه حقوق متعلق به دفتر خدمات ترجمه لبخند است.
© 2010-2024
با ما تماس بگیرید:
تلفن ترجمه لبخند02634421844
موبایل ترجمه لبخند09198220164
موبایل ترجمه لبخند 09198385716
ایمیل ترجمه لبخند Labkhand.office@gmail.com