می خوای مقاله برای ژورنال سطح بالا چاپ کنی!
پس یه بار برای ترجمه هزینه کن
نیاز به ویرایش نیتیو با گواهی ویرایش داری
بدون واسطه کارتو به مترجم بسپار
نیاز به رفع مشابهت مقاله داری؟
اولین مرکز تخصصی رفع سرقت ادبی در ایران
گزارش مشابهت Ithenticate ارزان ترین در ایران!
صدور گزارش در کمتر از 15 دقیقه

ترجمه متون مدیریت | نمونه ترجمه متون مدیریت| ترجمه آی اس آی متون مدیریت

نمونه ترجمه در مورد مالکیت سازمانی- ترجمه آی اس آی مدیریتی- خدمات ترجمه تخصصی لبخند

ترجمه دانشجویی مدیریت

ترجمه اصطلاحات مدیریت

الکیت نهادی به انگلیسی

Institutional control

سرمایه گذاران نهادی به انگلیسی

Institutional investors

سرمایه گذاران بزرگ به انگلیسی

major investors

شرکتهای بیمه به انگلیسی

insurance companies

موسسات بازنشستگی به انگلیسی

retirement funds

توان و انگیزه به انگلیسی

motivation and capability

جمع آوری اطلاعات به انگلیسی

collecting information

قیمتگذاری به انگلیسی

pricing

طور ضمنی به انگلیسی

implicitly

به طور صریح به انگلیسی

explicitly

وظیفه نظارتی به انگلیسی

supervising role

سهامداران به انگلیسی

shareholders

مالکیت نهادی
سرمایهگذاران نهادی، سرمایهگذاران بزرگ نظیر بانکها، شرکتهای بیمه، شرکتهای سرمایهگذاری، موسسههای بازنشستگی و ... هستن. سرمایهگذاران نهادی معمولا به دلیل در اختیار داشتن درصد قابل توجهی از سهام شرکتها و همچنین حرفهای بودن در امر سرمایهگذاری، توان و انگیزه لازم برای نظارت بر شرکتها را دارا میباشند. عموما اینگونه تصور میشود که حضور سرمایهگذاران نهادی ممکن است به تغییر رفتار و عملکرد شرکتها منجر شود. این امر از فعالیتهای نظارتی که این سرمایهگذاران انجام میدهند نشات میگیرد. بوشی بیان میدارد که سرمایهگذاران نهادی از طریق جمعآوری اطلاعات و قیمتگذاری تصمیمات مدیریت به طور ضمنی و از طریق اداره نحوه عمل شرکت به طور صریح بر شرکت نظارت میکنند. کاپلان و مینتون دریافتند که حضور سهامداران بزرگ با جابجایی زیاد مدیریت ارتباط دارد که نشانگر انجام وظیفه نظارتی توسط سهامداران مزبور است
Institutional control
Institutional investors are major investors like banks, insurance companies, investment firms, retirement funds, and so on. They usually possess a considerable portion of the shares of a firm and are very experienced in investment business, which gives them enough motivation and capability to extent their supervision on the firm. It is generally believed that presence of institutional investors may change behavior and performance of firms, which is due to supervision of the institutional investors on the firms. Buhee argued that institutional investors perform their supervising role implicitly through collecting information and pricing decisions by managers and explicitly through manipulating management of the company. Kaplan found that presence of major investors has to do with major changes in the management team, which highlights supervising role of the shareholders.

قیمت ترجمه متون مدیریت فارسی به انگلیسی | قیمت ترجمه متون مدیریت انگلیسی به فارسی

محاسبه قیمت

هزینه ترجمه متون مدیریت را می توانید به صورت تقریبی از طریق ابزار محاسبه هزینه ترجمه در بالای صفحه محاسبه کنید.

جهت سفارش و تعیین هزینه دقیق ترجمه متون مدیریت فایل مقاله خود را به آدرس زیر ایمیل

Labkhand.office@gmail.com
یا ارسال کنید به:

مشاوره و ارسال فایلWhatsAap icon مشاوره و ارسال فایلtelegram icon

عوامل موثر برمدیریت حوادث پرتلفات ترافیکی - تـرجمه آی اس آی مدیریتی - خدمات ترجمه لبخند

ترجمه اصطلاحات مدیریت

حوادث ترافیکی به انگلیسی

Traffic incidents

مشکلات سلامتی به انگلیسی

health issues

مصدومیت به انگلیسی

casualties

محسوس به انگلیسی

tangible

غیر محسوس به انگلیسی

intangible

خسارات به انگلیسی

damages

حوادث پرتلفات ترافیکی به انگلیسی

mass casualty traffic incidents

مصدومین به انگلیسی

victims

خدمت سلامت به انگلیسی

health service

موانع و تسهیلگرها به انگلیسی

challenges and facilitators

مطالعه کیفی به انگلیسی

qualitative study

سازمان های امدادی به انگلیسی

aid organizations

تئوری بنیادی به انگلیسی

grounded theor

مصاحبه نیمه ساختاریافته به انگلیسی

semi-structured interviews

مدیریت حوادث پرتلفات ترافیکی به انگلیسی

management of mass casualty traffic incidents

مداخله مردم عادی به انگلیسی

intervention of the lay people

موازی کاری به انگلیسی

parallel operations

مدیریت هماهنگ به انگلیسی

coordinated management

دانش علمی وعملی به انگلیسی

theoretical and practical knowledge

کمک های اولیه به انگلیسی

first aids

پرسنل امدادی به انگلیسی

relief personnel

حوادث ترافیکی یکی از بزرگترین مشکلات سلامتی درجهان است که همه ساله باعث مرگ و میر ومصدومیت های بی شمار و نیز تحمیل خسارات محسوس وغیر محسوس فراوانی می شود. دراین میان حوادث پرتلفات ترافیکی ازاهمیت ویژه ای برخوردار است چرا که علاوه برخسارات بالای محسوس وغیرمحسوس مالی، به دلیل تعداد زیاد مصدومین و مجروحین باعث چالش در ارائه خدمت سلامت در پاسخ به آنها نیز می گردد. هدف از انجام این مطالعه بررسی موانع و تسهیلگرهای مدیریت حوادث پرتلفات ترافیکی در ایران است. این مطالعه کیفی با مشارکت 14نفراز مدیران وپرسنل باتجربه سازمان های امدادی استان های مختلف کشور ایران با روش تئوری بنیادی و با انجام مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. علیرغم ارتقاء نسبی امکانات و مدیریت حوادث پرتلفات ترافیکی در ایران در سالهای اخیر مدل مفهومی بدست آمده در این پژوهش موید وجود مشکلات متعددی از جمله عدم هماهنگی، نبود فرماندهی واحد و یکپارچه، تعدد سازمان های مشارکت کننده، موازی کاری بین سازمان ها، مداخله مردم عادی، عوامل فرهنگی و کمبود منابع و امکانات سازمان ها بود که در بسیاری از مواقع مانع از ارائه خدمات موثر سلامتی به قربانیان این حوادث می شود. با توجه به تعدد مصدومین و وسعت این حوادث، مدیریت سریع وهماهنگ آن می تواند باعث کاهش مرگ ومیرومصدومیت قربانیان شود. بدین منظورادغام شماره های امدادی وایجاد وفعال کردن EOC درسازمان های متعدد می تواند با ایجاد هماهنگی وهمگرائی بین سازمان ها، امکان استفاده ازظرفیت های همه سازمان ها را فراهم کند. ارتقاء دانش علمی وعملی پرسنل سازمان های امدادی، آموزش عموم مردم درزمینه کمک های اولیه وفرهنگ رانندگی عمومی بویژه درخصوص عدم ورود ومداخله مردم درصحنه حادثه ودرکنارآن تقویت امکانات و تجهیزات امدادی برای ارتقاء سرعت وکیفیت ارائه خدمات به مصدومین این حوادث پیشنهاد می شود.
Traffic incidents are of the main health issues all around the world and cause countless deaths, heavy casualties, and considerable tangible and intangible damages. In this regard, mass casualty traffic incidents are worthy of special attentionas, in addition to all losses and damages, they cause challenges in the way of providing health services to the victims. The present study is an attempt to scrutinize the challenges and facilitators in the management of mass casualty traffic incidents in Iran. This qualitative study was carried out with participation of 14 experienced managers and personnel of aid organizations in different provinces of Iran. The study was carried out through grounded theory method and through semi-structured interviews. Despite the relative and recent improvements in available facilities and management procedure of mass casualty traffic incidents in Iran, the conceptual model developed here revealed several problems such as lack of coordination, lack of centralized and integrated command system, large number of organizations participating in the operation, reworks and parallel operations done by the organizations, intervention of the lay people, cultural factors, and lack of facilities and equipment that in many cases halt the provision of effective health services to the victims. Taking into account the large number of victims and the extent of the incidents, timely and coordinated management of the incidents might decrease the casualties. Thereby, merging emergency phone numbers and establishing and running emergency operation centers (EOC) in the participating organization along with ensuring coordination and convergence among the organization increase the chance of optimum utilization of potentials and facilities of these organizations. To improve pace and quality of aid services to those injured in an incident, improving theoretical and practical knowledge of the relief personnel, providing public education about the first aids and driving culture, informing the public about the necessity of not intervening in aid operation, and improving quality and quantity of aid facilities are recommended.
کانال تلگرام ترجمه لبخند برای مطالعه بیشتر در مورد نگارش آکادمیک و نکات مهم به کانال تلگرامی ما مراجعه کنید.
liveChat
×
راه های ارتباط با ما:
×

ترجمه تخصصی لبخند جهت ارائه خدمات و تجربه ای بهتر به شما، از کوکی استفاده می کند.

لطفا با بیان نظر خود ما را در ارتقاء کیفیت این صفحه یاری کنید

میانگین میزان رضایت کاربران 87% آیا مطالب این صفحه برای شما مفید بود؟ happy face unhappy face
نمونه ترجمه آی اس آی ترجمه مقاله مدیریتی ترجمه مقاله حسابداری ترجمه مقاله مهندسی صنایع ترجمه مقاله پزشکی ترجمه مقاله روانشناسی ترجمه مقاله پرستاری ترجمه مقاله بهداشت محیط ترجمه مقاله پریفیوژن قلبی ترجمه مقاله نانو فیزیک ترجمه مقاله نانو فیزیک ترجمه مقاله صنایع غذایی ترجمه مقاله فلسفی ترجمه مقاله ادبی ترجمه مقاله حقوقی ترجمه مقاله تاریخ ادبیات ترجمه مقاله فقهی ترجمه مقاله کشاورزی ترجمه مقاله اقتصادی ترجمه مقاله علوم سیاسی ترجمه مقاله هوش مصنوعی
با ما همراه شوید: اینستاگرام ترجمه لبخند فیسبوک ترجمه لبخند لینکدین ترجمه لبخند تلگرام ترجمه لبخند یوتیوب ترجمه لبخند یوتیوب ترجمه آپارات طراحی و اجرا: خدمات ترجمه لبخند
کلیه حقوق متعلق به دفتر خدمات ترجمه لبخند است.
© 2010-2024
با ما تماس بگیرید:
تلفن ترجمه لبخند02634421844
موبایل ترجمه لبخند09198220164
موبایل ترجمه لبخند 09198385716
ایمیل ترجمه لبخند Labkhand.office@gmail.com