می خوای مقاله برای ژورنال سطح بالا چاپ کنی!
پس یه بار برای ترجمه هزینه کن
نیاز به ویرایش نیتیو با گواهی ویرایش داری
بدون واسطه کارتو به مترجم بسپار
نیاز به رفع مشابهت مقاله داری؟
اولین مرکز تخصصی رفع سرقت ادبی در ایران
گزارش مشابهت Ithenticate ارزان ترین در ایران!
صدور گزارش در کمتر از 15 دقیقه

ترجمه متون تاریخ ادبیات | نمونه ترجمه متون تاریخ ادبیات| ترجمه آی اس آی متون تاریخ ادبیات

کتاب جامع بهادرخانی با موضوع نورشناسی، شرح و نقد - نمونه ترجمه آی اس آی

ترجمه متون تاریخ ادبیات

ترجمه اصطلاحات تاریخ ادبیات

بهادرخانی به انگلیسی

Bahadorkkhani

نورشناسي به انگلیسی

extramission

دوره اسلامي به انگلیسی

Islamic era

رياضيات اقليدسی به انگلیسی

Euclidean mathematics

نجومی به انگلیسی

astronomical

مصادیق به انگلیسی

instances

شبه قاره به انگلیسی

India

فلسفي به انگلیسی

philosophical

فرضیه به انگلیسی

hypothesis

در این مقاله فصل دوم از کتاب جامع بهادرخانی با موضوع نورشناسی برای شرح و نقد برگزیده شده است. سوال مبنایی این مقاله بررسي ميزان اثرپذيري نورشناسي جامع بهادرخانی از مكاتب قديم و جديد است. فرضیه اصلی این است که جامع بهادرخاني با وجود تمام پیشرفت‌های حاصل شده در نورشناسی جدید، همچنان بر اساس متون نورشناسي هندسي دوره يوناني و دوره اسلامي موجود در زمان خود به نورشناسي مي‌نگرد و پافراتر از رياضيات اقليدسی نمي‌گذارد. این در حالی است که بر اساس مصادیقی از روابط هندسی و آخرین اکتشافات نجومی که جونپوری در کتاب خود بدان اشاره می‌کند، احتمالا او از آخرين تحولات نورشناسي هندسي جديد زمان خود نیز مطلع بوده است. حال بر اساس این فرضیه اصلی، فرضیه‌ دیگری نیز به ذهن خطور می‌کند و آن اینکه: نورشناسي به طور خاص و ریاضی به طور عام شامل حساب، هندسه، نجوم و نورشناسی، در قرن نوزده ميلادي شبه قاره بيشتر جنبه هندسي داشته و از عمق فلسفي بي‌بهره بوده است.
The present article discusses and criticizes chapter two of Bahadorkkhani Comprehensive Book on extramission. The basic question of the study is the extent to which the new book of the author is under influence of his old book of comprehensive extramission. The main hypothesis is that despite all scientific advances in new extramission, Bahadorkhani’s Comprehensive Book still relies on extramission theory of ancient Greece and his Islamic era and does not step beyond Euclidean mathematics. It is notableو based on the instances of geometric relationships and the lasted astronomical discoveries brought in Jonpouri’s bookو that Bahadorkhani probably was aware of the latest advances in new geometric extramission. Following this hypothesis led us to another one that states, extramission specifically and mathematics that cover arithmetic, astronomy, and extramission had a strong geometric aspect in the India of 19th century without deep philosophical aspects.

قیمت ترجمه متون تاریخ ادبیات فارسی به انگلیسی | قیمت ترجمه متون تاریخ ادبیات انگلیسی به فارسی

محاسبه قیمت

هزینه ترجمه متون تاریخ ادبیات را می توانید به صورت تقریبی از طریق ابزار محاسبه هزینه ترجمه در بالای صفحه محاسبه کنید.

جهت سفارش و تعیین هزینه دقیق ترجمه متون تاریخ ادبیات فایل مقاله خود را به آدرس زیر ایمیل

Labkhand.office@gmail.com
یا ارسال کنید به:

مشاوره و ارسال فایلWhatsAap icon مشاوره و ارسال فایلtelegram icon

دانشمندان دوران اسلامی همچون ابن هثیم، بیرونی، و خازنی- نمونه ترجمه آی اس آی چکیده

ترجمه اصطلاحات تاریخ ادبیات

تاریخ علوم دوره اسلامی به انگلیسی

history of Islamic science

رازی به انگلیسی

Al-Razi

ابن¬هیثم به انگلیسی

Ibn Al-Haisam

بیرونی به انگلیسی

Al-Biruni

خازنی به انگلیسی

Khazani

تجربه¬گرایی مدرن به انگلیسی

modern empiricism

تمدن اسلامی به انگلیسی

Islamic civilizatio

ارسطو به انگلیسی

Aristotle

رویکرد تجربیه‌ به انگلیسی

empirical approach

دانشمندان به انگلیسی

scholars

تجربه¬گرایی به انگلیسی

empiricism

نظام عقلیِ به انگلیسی

rational system

مشاهده ی غیرفعال به انگلیسی

passive observation

قیاس به انگلیسی

deduction

استقراء به انگلیسی

induction

جهان‌ به انگلیسی

universe

در بررسی تاریخ علوم دوره اسلامی به رویکردی خاص در آثار برخی از دانشمندان دوره¬ی اسلامی، همچون رازی، ابن¬هیثم، بیرونی و خازنی برمی¬خوریم که شباهت¬هایی هرچند اندک با تجربه¬گرایی مدرن دارد. این افراد که در دوره کوتاهی به فاصله 300 سال از نیمه¬ی قرن سوم تا نیمه¬ی قرن ششم هجری و تقریبا همزمان با عصر طلاییِ تمدن اسلامی می¬زیستند، غالبا در آثار خود به نقد آثار پیشینیان و به¬ویژه ارسطو پرداخته و در صورت عدم همخوانی نظراتِ پیشینیان با تجربیات آنان، از رد این نظرات ابایی نداشتند. در این پژوهش روش علمی متفاوت این دانشمندان با سیر کلی جریان علم در تمدن اسلامی، «رویکرد تجربی» خوانده می¬شود. «رویکردِ تجربی» متفاوت با «تجربه¬گرایی» و به معنای نگاهی خاص در فعالیت¬های علمی در نظر گرفته شده که می¬توان پیشینه آن را با کمی اغماض تا دوره یونانی بسط داد. این رویکرد را می¬توان به معنای استفاده از مشاهده و تجربه¬ی شخصی (در برابر پیروی کورکورانه از یک نظام عقلیِ به¬هم-پیوسته)، آزمایش (در برابر مشاهده¬ی غیرفعال) و استقراء (در برابر قیاس) در فعالیت¬های علمی تعریف کرد. گفتنی است که اتخاذ این رویکرد در فعالیت¬های علمی منافاتی با پیروی از برخی پارادایم¬های نظامِ ارسطویی و حتی اعتقاد به متافیزیک ندارد. رویکرد تجربی، با تعریفی که از آن ارائه شد، به زعم نگارنده یک جریان نسبتاً مغفول و ناشناخته در تاریخ علوم دوره اسلامی است و دانشمندان دارای رویکرد مذکور نیز آن¬گونه که واقعا می¬اندیشیدند¬ و به جهان نگاه می¬کردند، شناخته نشده¬اند. در این پژوهش علاوه بر بررسی تاریخی رویکرد تجربی در تمدن اسلامی و تبیین اصول و روش¬های آن، نگارنده بر آن است که با انتخاب بیرونی به عنوان نماینده دانشمندان دارای رویکرد تجربی، و بررسی آثار وی «از نگاه خودش»، کیفیت رویکردِ تجربی را در آثار و جایگاه «تجربه»، «عقل» و «ایمان» را در ساختار تفکر او مشخص نماید
Surveys of the history of Islamic science highlight a specific approach in the works of some Islamic scholars like Al-Razi, Ibn Al-Haisam, Al-Biruni, and Al-Khazani, which has common features, although a few, with modern empiricism. These scholars lived during the golden age of Islamic civilization between the mid-3rd and mid-6th centuries A.H. (300 years). Their works are featured with criticizing works of the scholars of the past like Aristotle and they would not hesitated rejecting the ideas that were not consistent with their experiences. This scientific method of these scholars, which is different from the mainstream scientific works of the Islamic civilization, in present paper is called “empirical approach”. Empirical approach is different from empiricism and refers to following a specific point of view in scientific endeavors. Regardless of some doubts, the roots of this approach can be traced back to ancient Greece. The approach implies using personal observations and experiences (in contrast to following an integrated and continuous rational system), experimentation (in contrast to passive observation), and induction (in contrast to deduction) in academic works. Notable is that adopting this approach in scientific activities is not in conflict with following some of Aristotle’s paradigms or even believe in metaphysics. Empirical approach, given the definition and from the authors’ point of view, is a relatively neglected and unknown approach in the history of science of Islamic era. Consequently, the scientists who followed this approach in their works are not known with their ways of thinking and observing the universe. In addition to surveying historical approach in Islamic civilization and elaborating on the principles and methods, the author (from his point of view) tries to examine the works of Birouni, as representative of empirical approach scientists, and uncover the quality of empirical approach in his works and role of experience, reason, and faith in Birounit’s though framework.

اخوان ثالث و یاس، ترجمه به انگلیسی توسط خدمات ترجمه لبخند

ترجمه اصطلاحات تاریخ ادبیات

شعر اخوان به انگلیسی

Akhavan’s poem

سرخوردگی به انگلیسی

despair

یاس به انگلیسی

Repression

حالت های روانی به انگلیسی

psychological states

ناهنجاری های جامعه به انگلیسی

disorders in the society

مباحث اجتماعی به انگلیسی

social matters

شعرای معاصر ایران به انگلیسی

Iran contemporary poet

درک به انگلیسی

perception

کاستی ها به انگلیسی

imperfections

انزوا به انگلیسی

seclusion

چاپلوسی به انگلیسی

hypocrisy

پوچ انگاری به انگلیسی

absurdity

واکاوی بروز یاس در شعر اخوان
یاس و سرخوردگی از حالت های روانی است که میتواند در برهه ای از زندگی یا تمامی آن، تفکرات یک شخص را تحت تاثیر خود قرار دهد. منشاء یاس را هم در اندیشه های تاریخ ادبیات و هم در ناهنجاری های جامعه می توان جستجو کرد. اخوان ثالث از شعرای معاصر ایران است که بیشترین بسامد یاس را میتوان در آثار او مشاهده کرد. این مقاله ثابت شده است که سرخوردگی های این شاعر را عموما مباحث اجتماعی تشکیل میدهد. اخوان ثابت به سبب دید عمیقی که نسبت به اطراف خود داشت، خود را در دنیایی پر از کاستی ها میدید. این درک از جامعه سبب شده بود که دنیایی را که شاعر به تصویر میکشید دنیایی سیاه و آکنده از دلسردی باشد. جامعه ی فرا روی شاعر، تمامی اندیشمندان را وادار به سکومت و انزوا کرده بود. علاوه بر آن، دروغ، نفاق و چاپلوسی عرصه را بر ازادگان تنگ میکرد. شاعر خود را در دنیای میدید که فقر بر آن سایه افکنده بود. همه ی آنچه که در مقابل دیدگاه اخوان قرار داشت، نوعی احساس پوچ انگاری در او به وجود آورد که در تمامی آثارش آشکار است.
The roots of despair in Akhavan’s poem
Repression and despair are psychological states that may emerge at specific stages or throughout the life and affect one’s thoughts. The root of hopelessness can be found in philosophical thoughts and disorders in the society. Disappointment in Akhavan’s poems (the Iranian contemporary poet) is frequent more than that of other contemporary poems. It was proved here that repressions of the poet are mostly limited to social matters. Because of deep insight into his environment, the poet finds himself in a world full of imperfections and shortages. This perception of the society creates a dark and despondent world for the poet. In the society, as seen by the poet, the thinkers have become voiceless and been pushed into seclusion. Moreover, falsehood, hypocrisy, and flattery have encircled the free people and the poet finds himself in a world under the shadow of poverty. Akhavan’s perspective gives him a sense of absurdity, which is clearly reflected in his works.
کانال تلگرام ترجمه لبخند برای مطالعه بیشتر در مورد نگارش آکادمیک و نکات مهم به کانال تلگرامی ما مراجعه کنید.

لینک های مفید

  • پس از ترجمه چکیده نوبت به ترجمه مقاله آی اس آی میرسد، برای مشاهده نکات آموزشی در زمینه ترجمه آی اس ای به صفحه اموزش نگارش آکادمیک مراجعه کنید.
  • همچنین برای مشاهده نرخ ترجمه آی اس آی و آشنایی بیشتر با مجلات آی اس آی به صفحه ترجمه آی اس آی مراجعه کنید
  • اگر قبلا مقاله خود را ترجمه کرده اید و داور مجله از نظر نگارشی به مقاله ایراد گرفته، می توانید هزینه ویرایش مقالات آی اس آی با کیفیت نیتیو را همراه با نکات آموزشی در ویرایش نیتیو مشاهده کنید.
  • اگر مقاله شما به دلیل ایراد پلاجریزم (دزدی ادبی) مردود شده، جهت آشنایی با دزدی ادبی یا پلاجریزم صفه رفع پلاجریزم بروید
  • رزمه نویسی یکی از مهارتهای افراد موفق و حرفه ای در عصر حاضر است، یک رزومه استاندارد و مطابق با اصول گام اول در کسب شغل مناسب شماست. برای آشنایی با مهارتهای رزومه نویسی به صفحه آموزش رزومه نویسی بروید
liveChat
×
راه های ارتباط با ما:
×

ترجمه تخصصی لبخند جهت ارائه خدمات و تجربه ای بهتر به شما، از کوکی استفاده می کند.

لطفا با بیان نظر خود ما را در ارتقاء کیفیت این صفحه یاری کنید

میانگین میزان رضایت کاربران 81% آیا مطالب این صفحه برای شما مفید بود؟ happy face unhappy face
نمونه ترجمه آی اس آی ترجمه مقاله مدیریتی ترجمه مقاله حسابداری ترجمه مقاله مهندسی صنایع ترجمه مقاله پزشکی ترجمه مقاله روانشناسی ترجمه مقاله پرستاری ترجمه مقاله بهداشت محیط ترجمه مقاله پریفیوژن قلبی ترجمه مقاله نانو فیزیک ترجمه مقاله نانو فیزیک ترجمه مقاله صنایع غذایی ترجمه مقاله فلسفی ترجمه مقاله ادبی ترجمه مقاله حقوقی ترجمه مقاله تاریخ ادبیات ترجمه مقاله فقهی ترجمه مقاله کشاورزی ترجمه مقاله اقتصادی ترجمه مقاله علوم سیاسی ترجمه مقاله هوش مصنوعی
با ما همراه شوید: اینستاگرام ترجمه لبخند فیسبوک ترجمه لبخند لینکدین ترجمه لبخند تلگرام ترجمه لبخند یوتیوب ترجمه لبخند یوتیوب ترجمه آپارات طراحی و اجرا: خدمات ترجمه لبخند
کلیه حقوق متعلق به دفتر خدمات ترجمه لبخند است.
© 2010-2024
با ما تماس بگیرید:
تلفن ترجمه لبخند02634421844
موبایل ترجمه لبخند09198220164
موبایل ترجمه لبخند 09198385716
ایمیل ترجمه لبخند Labkhand.office@gmail.com