خودکشی - suicide - نمونه ترجمه آی اس آی -خدمات ترجمه لبخند
کلمات کلیدی و معادل انگلیسی
 • سازمان جهانی بهداشت
 • World Health Organization
 • خودکشی
 • suicide
 • سازمان بهداشت روان
 • Mental Health Organization
 • عوامل موثر
 • effective factors
 • بیکاری
 • unemployment
 • تجاوز جنسی
 • sexual abuse
 • دوران کودکی
 • childhood
 • انزوای اجتماعی
 • social isolation
 • اختلالات روانی
 • mental disorders
 • افسردگی
 • depression
 • اسکیزوفرنی
 • schizophrenia
 • احساس درماندگی
 • sense of inability
 • بیماری های ناعلاج
 • incurable diseases
 • پیشگیری
 • prevention
بنا به تحقیقات گزارش شده از سازمان جهانی بهداشت در هر سال حدود یک میلیون انسان در اثر خودکشی جان خود را از دست می دهند . بر اساس این تحقیقات متخصصان بر آورد کرده اند که اقدام به خودکشی حداقل 20 برابر خودکشی کامل است . همچنین برآوردها نشان می دهد که آمار ناشی از خودکشی در سال (2020) به ۱،۵ میلیون نفر در سال خواهد رسید . سازمان بهداشت روان ، پس از ارائه آمار مذکور به عوامل موثر در بروز رفتارهای خودکشی اشاره کرد تا شناسایی و درک آنها به پیشگیری از خودکشی کمک نماید . این عوامل عبارتند از : فقر، بیکاری، بحث و نزاع با خانواده و دوستان ، قطع روابط، پیدایش مشکل در محیط کار، سوء مصرف الکل و مواد مخدر، تجاوز جنسی یا فیزیکی در دوران کودکی، انزوای اجتماعی ، اختلالات روانی همچون افسردگی و اسکیزوفرنیا، احساس درماندگی و بیماری های ناعلاج و دردآورجسمانی. یکی از نکات قابل تأمل در بحث خودکشی آمار بالای خودکشی در میان زنان است . در واقع با استناد به آمار منتشر شده از سوی سازمان‌های جهانی میتوان گفت که زنان قربانیان اصلی این نوع مرگ در جهانند. متوسط آمار خودکشی زنان در جهان ۱۵ نفر در هر ۱۰۰ هزار نفر گزارش شده که در این میان هندوستان با آمار ۱۴٨ نفر در هر ۱۰۰ هزار نفر دارای بیشترین میزان خودکشی زنان در جهان است. بنابر آمار جهانی خودکشی در بیشتر کشورها سومین عامل مرگ و میر جوانان و نوجوانان و به طور کلی هشتمین عامل مرگ و میر در دنیاست. بنابر این آمار ، زنان ۳ برابر مردان اقدام به خودکشی می‌کنند؛ ولی از این میان ۶ درصد زنان و ۵ درصد مردان خودکشی موفق دارند. به عبارت دیگر مردان حدود ۳ برابر زنان بر اثر خودکشی می‌میرند. باوجوداینکه سازمان بهداشت روانی پیشگیری ازخودکشی رایکی از اهداف حیاتی واساسی خود قرار داده است، بازمیزان خودکشی ‌درپنجاه سال اخیر60 درصد افزایش یافته است. این مهم، مستلزم همکاری وهمیاری تمام نهادها، سازمانها وافرادی است که درسه سطح پیشگیری می توانند موثرباشند.
According to the World Health Organization (WHO), around one million die every year by committing suicide. Researchers estimate based on the statistics that the number of suicide attempts is 20 times more than this figure. Forecasts indicated that death toll by committing suicide will reach 1.5 million by 2020. To facilitate prevention of suicide, Mental Health Organization has listed the factors effective on committing suicide. The list includes poverty, unemployment, disputes and struggles with family and friends, break of relationships, problems at work, alcohol and drug addiction, sexual and physical abuse during childhood, social isolation, mental disorders (e.g. depression, schizophrenia, sense of inability), incurable diseases, and physical pains. It is notable that housewives constitute a major group of the individuals who attempt suicide. As suggested by statistics from international bodies, women are the major part of the population that commits suicide. On average, 15 out of every 100 thousand women attempt suicide in the world and this figure in India is 148 out of 100 thousands, which is the highest in the world. In addition, suicide is the third cause of death among the youth and the eighth cause of death in the world. Suicide rate among women is three times more than that of men and out of this, suicide of 6% of women and 5% of men leads to death. To put it another way, the rate of suicide that end up with death by men is three times more than that by women. Despite the fact that preventing suicide is one of the key objectives of WHO, suicide rate shows 60% increase over the last fifty years. This indicates the necessity of cooperation among all organizations, institutes, and authorizes who can play a role in the three levels of prevention.
همخانگی- نمونه ترجمه آی اس آی- ترجمه توسط خدمات ترجمه لبخند
کلمات کلیدی و معادل انگلیسی
 • موجود فرهنگی
 • cultural being
 • رتباط
 • Communication
 • دستاورد
 • achievement
 • حفظ حیات
 • survival
 • فعالیتهای اجتماعی
 • social activitiess
 • جنس مخالف
 • opposite sex
 • بی بند و باری جنسی
 • uncontrolled sexual relationship
 • نسبیت مادری
 • maternal kinship
 • چند شویی
 • polyandry
 • چند شوهری
 • polyandry
 • تک همسری
 • monogyny
 • الکیت خصوصی
 • private ownership
 • نسبیت پدری
 • paternal kinship
 • چند زنی
 • polygyny
 • عشق جنسی
 • sexual love
 • زدواج از پیش تعیین شده
 • arranged marriage
 • پدر سالاری
 • patriarchy
 • ازدواج مبتنی بر عشق
 • love marriage
 • تک همسری مادام العمر
 • life-time monogyny
 • زندگی حرفه ای
 • professional life
شاید بتوان گفت که برای انسان به عنوان یک موجود فرهنگی، ارتباط یکی از قدیمی ترین و در عین حال، عالی ترین دستاورد های وی بوده است. ارتباط برای انسان ها در گذشته علاوه بر کارکردهایی که در جهت حفظ حیات و یاری گرفتن از دیگران داشته، زمینه ساز فعالیتهای اجتماعی و سر آغازی بر زندگی اجتماعی نیز بوده است. اما درعصر حاضر اهمیت برقراری رابطه به نحوی است که انسان پیوسته در جهت ابداع و ساخت انواع وسایل، ابزارها، روش ها و شیوه های کارآمدتر ارتباط جمعی و بین فردی کوشیده است. در طول تاریخ، ما با انواع متنوعی از ارتباط بین زن و مرد به عنوان دو جنس مخالف مواجه بوده ایم،که بر اساس دوره های متفاوت اشکال گوناگونی داشته است.در دروه اولیه)بدون سلطه( با یک حالت بی بند و باری جنسی مواجه بودیم که به آن ازدواج اشتراکی گفته می شود. دوره مالکیت اشتراکی) نسبیت مادری( با چند شویی همراه بوده و دروه مالکیت خصوصی) نسبیت پدری( ابتدا با چند زنی آشکار و بعد با تک همسری که در کنار آن با بی وفایی و زنا همراه بوده است. دوره بعدی دوره مبنتی بر عشق جنسی است که در این دوره نظام قدیمی ازدواج از پیش تعیین شده پدر سالاری جای خود را به ازدواج مبتنی بر عشق متکی به مرد نان آور داد و تک همسری مادام العمر و رابطه صمیمانه آرمان شد. آزادی روز افزون زندگی حرفه ای، امتناع از بیان مسائل جنسی در اواخر قرن نوزدهم را نیز از بین برد و ناگهان رابطه ی جنسی به موضوع شماره یک بحث ها بدل شد، جوانان که بیش از یک قرن پیش این حق را بدست آورده بودند که شریک زندگی خود را انتخاب کنند، اکنون شروع به امتحان کالا پیش از انتخاب نهایی آن کرده بودند .
Communication, for a cultural animal like human, is one of the oldest and at the same time highest achievements. In the past, it was used to fulfill functions such as survival and asking for help along with preparing the ground for social activities and initiation of social life. Importance of communication at our age is so intense that every day we witness introduction of new gadgets and methods of communication. Relationship between men and women as two opposite sexes has taken variety of forms depending on the era. Primitive human societies experienced open and uncontrolled sexual relationship known as common marriage. The ages of common ownership (maternal kinship) featured with polyandry and private ownership (paternal kinship) featured with polygyny were followed by monogyny and sexual relationships outside family circle. Gradually, relationship between the opposite sexes turn into sexual love when the old system of arranged marriage based on patriarchy was replaced by love marriage based on mutual desire between the parties features with life-time monogyny and intimate relationship. Ever-increasing freedom of professional life broke the taboo of expressing sexual matters in the late 19th century, and suddenly sexual relationship became a hot debate and the young started to experience sexual relation before marriage.