می خوای مقاله برای ژورنال سطح بالا چاپ کنی!
پس یه بار برای ترجمه هزینه کن
نیاز به ویرایش نیتیو با گواهی ویرایش داری
بدون واسطه کارتو به مترجم بسپار
نیاز به رفع مشابهت مقاله داری؟
اولین مرکز تخصصی رفع سرقت ادبی در ایران
گزارش مشابهت Ithenticate ارزان ترین در ایران!
صدور گزارش در کمتر از 15 دقیقه

ترجمه متون فلسفی | نمونه ترجمه متون فلسفی| ترجمه آی اس آی متون فلسفی

تحلیل اعتمادگرایی از دیدگاه آلوین گلدمن و آلوین پلانتینگا- ترجمه انگلیسی از ترجمه لبخند - نمونه ترجمه آی اس آی

ترجمه متون فلسفی

ترجمه اصطلاحات فلسفی

عتمادگرایی به انگلیسی

reliabilism

اعتمادگرایی فرایندی به انگلیسی

process reliabilism

نظریه های درون گرایانه به انگلیسی

internalist theories

نظریه های برون گرایانه به انگلیسی

externalist theories

نظریه های اعتمادگرایانه به انگلیسی

reliabilism theories

فاعل شناسا به انگلیسی

the knower

ماهیت باور به انگلیسی

nature of belief

ارزشمندی باور به انگلیسی

worthiness of perception

مؤدی به صدق بودن به انگلیسی

truth conductivity

ناوظیفه گرا بودن به انگلیسی

non-deontolism

عوامل معرفتی به انگلیسی

episteme factors

عوامل غیرمعرفتی به انگلیسی

non-episteme factors

وسعت دامنه معرفت به انگلیسی

breadth of episteme domain

اجتماع محور به انگلیسی

society oriented

نتیجه گرا به انگلیسی

consequential

مؤلفه های هنجارمندی به انگلیسی

normative elements

نظام صدق ساز به انگلیسی

vtruth development system

باورهای پایۀ خطاپذیر به انگلیسی

basic falliable beliefs

نظریه های طبیعت گرایانه به انگلیسی

naturalist theories

رتباط علّی به انگلیسی

causal relationship

آلوین گلدمن به انگلیسی

Alvin Goldman

آلوین پلانتینگا به انگلیسی

Alvin Plantinga

از بررسی و تحلیل دو نظریه مهم اعتمادگرایی فرایندی و فضیلت محور می توان صورت بندی کلّی از نظریه های اعتمادگرایانه ارائه داد و وجوه تمایز این نظریه از نظریه های درون گرایانه و سایر نظریه های برون گرایانه را تعیین نمود. مؤلفه های عامّ و مشترک نظریه های اعتمادگرایانه عبارتند از: مؤدی به صدق بودن، عدم لزوم آگاهی فاعل شناسا به ماهیت باور، جایگزینی ارزشمندی فرایند و ابزار ادراکی باور به جای ارزشمندی باور، ناوظیفه گرا بودن، توجه به عوامل معرفتی و غیرمعرفتی بیرون از باور و توجه به ویژگی های فاعل شناسا و محیط شکل گیری باور، وسعت دامنه معرفت، اجتماع محور بودن و نتیجه گرا بودن. نظریه های اعتمادگرایانه با این شاخص ها از دو دسته نظریه های درون گرایانه و سایر نظریه های برون گرایانه متمایز می شوند ولی درعین حال باید توجه داشت که با اخذ مؤلفه های هنجارمندی، نظام صدق ساز مطابقت با واقع، باورهای پایۀ خطاپذیر به برخی از نظریه های مبناگرایانه و با لحاظ مؤلفه های فضایل معرفتی، موفقیت و تکامل به نظریه های مبتنی بر فضیلت و با در نظر گرفتن ارتباط علّی امر واقع با باور به نظریه های طبیعت گرایانه نزدیک می شوند.
Surveying and analyzing the two key theories of process reliabilism and virtue epistemology yields a general picture of the reliabilism theories. This picture may also help us in determining distinctive features of reliabilism theories and internalist and externalist theories. General and common components of reliabilism theories are truth conductivity, no necessity for the knower to be aware of the nature of belief, replacement of worthiness of perception and process of belief with worthiness of belief, non-deontolism, taking into account episteme and the non-episteme factors beyond belief, taking into account characteristics of the knower and the environment where the belief is developed, breadth of episteme domain, society oriented, and consequential. With these components, reliabilism theories are distinguished from the two categories of internalist theories and other externalist theories. It is notable however that by adopting normative elements of reality-based truth development system, basic falliable beliefs converge to fundamentalist theories; to virtue theories in terms of episteme virtues, success, and perfection; and to naturalist theories by taking into account causal relationship between reality and belief.

قیمت ترجمه متون فلسفی فارسی به انگلیسی | قیمت ترجمه متون فلسفی انگلیسی به فارسی

محاسبه قیمت

هزینه ترجمه متون فلسفی را می توانید به صورت تقریبی از طریق ابزار محاسبه هزینه ترجمه در بالای صفحه محاسبه کنید.

جهت سفارش و تعیین هزینه دقیق ترجمه متون فلسفی فایل مقاله خود را به آدرس زیر ایمیل

Labkhand.office@gmail.com
یا ارسال کنید به:

مشاوره و ارسال فایلWhatsAap icon مشاوره و ارسال فایلtelegram icon

تحلیل تطبیقی روش توجیه در فلسفه ملاصدرا و نظریه فضیلت محور زاگزبسکی درشناخت معارف توحیدی امام رضا (ع)- ترجمه توسط خدمات ترجمه لبخند - نمونه ترجمه آی اس آی

ترجمه اصطلاحات فلسفی

یکتایی خداوند به انگلیسی

unity of God

اصل توحید به انگلیسی

unity

ولایت اولیای کرام به انگلیسی

Vilayat of saints

معرفت شناختی به انگلیسی

epistemological

حدیث به انگلیسی

Hadith

توجیه به انگلیسی

justify

اصل به انگلیسی

principles

استنتاجی به انگلیسی

inferential

استدلال به انگلیسی

reasoning

ساختار علّی به انگلیسی

causal structures

غیرمعرفتی به انگلیسی

non-epistemic

شکل گیری به انگلیسی

formation

پذیرش باور به انگلیسی

acceptability of belief

خلوص به انگلیسی

sincerity

وری از گناه به انگلیسی

avoiding sins

رذایل اخلاقی به انگلیسی

immoralities

معرفت شناسان به انگلیسی

epistemologists

گواهان صادق به انگلیسی

truthful narrators

بیان توحیدی امام رضا (ع) در وصف یکتایی خداوند مشتمل بر دو اصل است که عبارت است از:1- اصل توحید و 2- ولایت اولیای کرام. در حدیث سلسله الذهب امام رضا (ع) از دو روش توجیه معرفت شناختی برای بیان دو اصل یاد شده بهره برده اند. به عبارتی ساختار توجیه این دو اصل دو بخشی است. دارای ساختار استنتاجی و نیز ساختار علّی است. در ساختار استنتاجی با استدلال، باورِ به یکتایی خداوند را نتیجه گرفته اند و در ساختار علّی، علل و عوامل غیرمعرفتی مؤثر در شکل گیری و پذیرش باور به یکتایی خداوند مانند خلوص، دوری از گناه، دوری از رذایل اخلاقی را معرفی کرده اند. ایشان برای توجیه اصل دوم برهان توحید، پذیرش ولایت انبیاء و اوصیای آنان علیهم السلام را به عنوان اصل معرفت شاختی آورده اند که از نظر معرفت شناسان معاصر، پذیرش گواهی گواهان صادق از مؤلفه های اساسی معرفت شناختی است. سوال اصلی این پژوهش عبارت است از اینکه امام رضا علیه السلام در اثبات توحید و یکتایی خداوند از چه روش معرفت شناختی استفاده کرده اند و شروط پذیرش این باور را چه مبانی ای می دانند و مبانی معرفت شناختی ایشان در اثبات گزاره یکتایی خداوند چه می باشد؟
Imam Reza’s divine expression about God’s unity is comprised of two principles; 1- unity, and 2- Vilayat of saints. He employs two epistemological ways in Silsile Alzahab Hadith to explain the two principles. In other words, the structure to justify these two principles is comprised of two sections – i.e. inferential and causal structures. Through reasoning, the inferential structure leads to belief in unity of God and causal structure introduces the non-epistemic factors effective on formation and acceptability of belief in unity of God such as sincerity, avoiding sins, and avoiding immoralities. Accepting Velayat of the prophets and their successors (PBUT) is introduced by Imam Reza as an epistemological principle essential for justifying the second principle of the proof of unity. For the contemporary epistemologists, taking the expressions by truthful narrators for granted is a key element of epistemology. The main questions of the present study is that what is the epistemological method employed by Imam Reza to prove unity of God, what are the conditions of accepting this belief, and what are the epistemological bases employed by him to prove unity of God?
کانال تلگرام ترجمه لبخند برای مطالعه بیشتر در مورد نگارش آکادمیک و نکات مهم به کانال تلگرامی ما مراجعه کنید.

لینک های مفید

  • پس از ترجمه چکیده نوبت به ترجمه مقاله آی اس آی میرسد، برای مشاهده نکات آموزشی در زمینه ترجمه آی اس ای به صفحه اموزش نگارش آکادمیک مراجعه کنید.
  • همچنین برای مشاهده نرخ ترجمه آی اس آی و آشنایی بیشتر با مجلات آی اس آی به صفحه ترجمه آی اس آی مراجعه کنید
  • اگر قبلا مقاله خود را ترجمه کرده اید و داور مجله از نظر نگارشی به مقاله ایراد گرفته، می توانید هزینه ویرایش مقالات آی اس آی با کیفیت نیتیو را همراه با نکات آموزشی در ویرایش نیتیو مشاهده کنید.
  • اگر مقاله شما به دلیل ایراد پلاجریزم (دزدی ادبی) مردود شده، جهت آشنایی با دزدی ادبی یا پلاجریزم صفه رفع پلاجریزم بروید
  • رزمه نویسی یکی از مهارتهای افراد موفق و حرفه ای در عصر حاضر است، یک رزومه استاندارد و مطابق با اصول گام اول در کسب شغل مناسب شماست. برای آشنایی با مهارتهای رزومه نویسی به صفحه آموزش رزومه نویسی بروید
liveChat
×
راه های ارتباط با ما:
×

ترجمه تخصصی لبخند جهت ارائه خدمات و تجربه ای بهتر به شما، از کوکی استفاده می کند.

لطفا با بیان نظر خود ما را در ارتقاء کیفیت این صفحه یاری کنید

میانگین میزان رضایت کاربران 80% آیا مطالب این صفحه برای شما مفید بود؟ happy face unhappy face
نمونه ترجمه آی اس آی ترجمه مقاله مدیریتی ترجمه مقاله حسابداری ترجمه مقاله مهندسی صنایع ترجمه مقاله پزشکی ترجمه مقاله روانشناسی ترجمه مقاله پرستاری ترجمه مقاله بهداشت محیط ترجمه مقاله پریفیوژن قلبی ترجمه مقاله نانو فیزیک ترجمه مقاله نانو فیزیک ترجمه مقاله صنایع غذایی ترجمه مقاله فلسفی ترجمه مقاله ادبی ترجمه مقاله حقوقی ترجمه مقاله تاریخ ادبیات ترجمه مقاله فقهی ترجمه مقاله کشاورزی ترجمه مقاله اقتصادی ترجمه مقاله علوم سیاسی ترجمه مقاله هوش مصنوعی
با ما همراه شوید: اینستاگرام ترجمه لبخند فیسبوک ترجمه لبخند لینکدین ترجمه لبخند تلگرام ترجمه لبخند یوتیوب ترجمه لبخند یوتیوب ترجمه آپارات طراحی و اجرا: خدمات ترجمه لبخند
کلیه حقوق متعلق به دفتر خدمات ترجمه لبخند است.
© 2010-2024
با ما تماس بگیرید:
تلفن ترجمه لبخند02634421844
موبایل ترجمه لبخند09198220164
موبایل ترجمه لبخند 09198385716
ایمیل ترجمه لبخند Labkhand.office@gmail.com