می خوای مقاله برای ژورنال سطح بالا چاپ کنی!
پس یه بار برای ترجمه هزینه کن
نیاز به ویرایش نیتیو با گواهی ویرایش داری
بدون واسطه کارتو به مترجم بسپار
نیاز به رفع مشابهت مقاله داری؟
اولین مرکز تخصصی رفع سرقت ادبی در ایران
گزارش مشابهت Ithenticate ارزان ترین در ایران!
صدور گزارش در کمتر از 15 دقیقه
بررسی نظام نوآوری منطقه ای در خوشه های صنعتی با تکنیک تحلیل عاملی اکتشافی - ترجمه آی اس ای مهندسی صنایع
کلمات کلیدی و معادل انگلیسی
 • نظام ملی نوآوري
 • national innovation system
 • مفاهیم نظري
 • Theorectical concepts
 • سیاستگذاري
 • policy making
 • اولویتهاي فناوري و نوآوري
 • technological and innovative priorities
 • پویایی
 • dynamism
 • فرمول بندي
 • formulation
 • مرزهاي نظام نوآوري
 • borders of innovation
 • نظام نوآوري منطقه اي
 • regional innovation system
 • چارچوب
 • framework
 • فرهنگ بهره ور
 • productive culture
 • خوشه صنعتی
 • industrial cluster
 • نظام اقتصاد نوین
 • modern economy system
 • بازار نیروی کار مشترک
 • common labor market
 • بنگاه ها
 • businesses
 • عوامل نهادی
 • institutional factors
>
مفهوم نظام ملی نوآوري و نظامهاي نوآوري، پس از ظهور در سال 1987 مورد قبول عام قرار گرفت و متخصصان زیادي در گسترش مفاهیم نظري و ابزارهاي آن تلاش کردند. این مفهوم یکی از رویکردهاي جدید مطرح براي سیاستگذاري علم، فناوري و شناسایی اولویتهاي فناوري و نوآوري است که گستره وسیعی از تحلیلها و مباحث را منعکس می کند. همچنین مفهوم جدید، دامنه وسیعی از پویایی، کوششهاي نوآوري و جنبه هاي جدید فرمول بندي قابلیتهاي نوآوري را تبیین میکند. چارچوب نظام ملی نوآوري، مرزهاي ملی ملل را به عنوان مرزهاي نظام نوآوري در نظر می گیرد. فرهنگ ملی، زبانها و دولتها، نقش کلیدي در نوآوري بخشها و تکنولوژیهاي مختلف یک کشور بازي می کنند، اما چارچوب نظام نوآوري منطقه اي ، یک منطقه خاص و فرض شده را در نظر می گیرد که این چارچوب در جستجوي نحوه اي است که یک فرهنگ بهره ور غیر تجاري، یک شبکه بین بنگاهی و نهادهاي منطقه اي عملکرد نوآورانه بخش یا خوشه صنعتی در یک منطقه را تحت تاثیر قرار می دهد. از آنجا که تراکم منطقه ای فعالیت اقتصادی در یک نظام اقتصاد نوین بهترین زمینه را برای ایجاد یک اقتصاد مبتنی بر نوآوری فراهم مینماید، مفهوم نظام نوآوری منطقه ای ارتباط وسیعی با مفهوم خوشه های صنعتی پیدا می کند. در هر خوشه صنعتی یک بازار نیروی کار مشترک ، یک بازار مشترک برای تامین کنندگان مواد اولیه و انتقال تکنولوژی و اطلاعات بین بنگاه ها میتواند بوجود بیاید. به منظور تحقق این اهداف لازم است خوشه های صنعتی در قالب نظام نوآوری منطقه ای در نظر گرفته شده و بخصوص عوامل نهادی این نظام در خوشه های صنعتی شناسایی شوند( بحث نظام نوآوری منطقه ای به عنوان مبحثی نو در سطح ایران شناخته شده و ارتباط آن با خوشه های صنعتی، میتواند افق وسیعی از آینده خوشه ها و چگونگی اجرای نظام نوآوری منطقه ای را در این پژوهش را به نمایش بگذارد.
The concept of national innovation system (NIS) and innovation systems drew a great deal of attention after its introduction in 1987 and many have worked on developing its theoretical concepts and tools since then. The concept is one of the new approaches for scientific policy making and determining technological and innovative priorities, which mirrors a wide range of debates and analyses. Moreover, the new concept determines a wide range of dynamism, innovative works, and the new aspects of innovation features formulations. The framework of NIS defines national borders as the borders of innovation system. National culture, language, and states play a key role in innovation within different technologies and sectors. However, the framework of regional innovation system (RIS) encompasses a specific region and seeks to influence a non-commercial productive culture, inter-business network, and innovative institutes of the regions or industrial cluster in the district. Taking into consideration that aggregation of economic activities in a region creates the best environment for development of an innovation-based economy in modern economy system; the concept of RIS is intensively related to the concept of industrial cluster. An industrial cluster is at the same time a common labor market, a common market for the supplier of raw materials and transfer of technology and information among the businesses. To meet this function, it is essential to take into account the industrial cluster within the framework of an RIS and recognize the institutional factors of the system of the industrial clusters. The idea of RIS has been recently introduced in Iran and finding its relationship with industrial clusters may result in a wider horizon ahead of the clusters and demonstrate how the RIS must be implemented.
برنامه ریزی استراتژیک در شرکت های کوچک - ترجمه آی اس آی متون مهندسی صنایع - ترجمه توسط خدمات ترجمه لبخند
کلمات کلیدی و معادل انگلیسی
 • عصر اطلاعات و ارتباطات
 • Information and communication age
 • تغییرات و تحولات سریع
 • fast and rapid changes
 • برنامه ریزی و مدیریت
 • management and planning
 • محیط متلاطم
 • turbulent environment
 • بازار به شدت رقابتی
 • intensely competitive market
 • برنامه ریزی استراتژیک
 • Strategic planning
 • آینده نگر
 • futuristic
 • گرایش به محیط
 • environment-oriented
 • شرکتهای کوچک فناور
 • small high tech companies
 • برنامه ریزی استراتژیک
 • strategic-planning
 • برنامه ریزی
 • planning
 • سازمانهای کوچک
 • small organizations
در عصر اطلاعات و ارتباطات الکترونیکی، هر سازمانی با هر اندازه ای، با تغییرات و تحولات سریعی روبروست و باید فعالیتهای خود را طوری برنامه ریزی و مدیریت کند که در محیط متلاطم و بازار به شدت رقابتی موفقیت کسب کرده و تداوم حیات داشته باشد. باتوجه به مفهوم برنامه ریزی استراتژیک، این امر مستلزم بهره گیری از این نوع برنامه ریزی است. چرا که از یک طرف آینده نگر بوده و ازطریق پیش بینی تحولات آتی اقدامات مناسب را تنظیم می کند. ازطرف دیگر گرایش به محیط داشته و ارتباط تنگاتنگ با آن دارد و از این لحاظ می تواند به سرعت از تغییرات محیط با خبر شده و واکنش مناسب و سریع نشان دهد. باتوجه به افزایش کمیت و اهمیت شرکتهای کوچک فناوردر فعالیتهای اقتصادی دنیا و نیاز آنها به بهره مندی از برنامه ریزی استراتژیک جهت موفقیت در دنیای رقابتی ،مقاله حاضر درنظر دارد تا برنامه ریزی استراتژیک درسازمانهای کوچک را بررسی نموده و مدلی مفهومی از این نوع برنامه ریزی برای سازمانهای کوچک با تکنولوژی بالا توسعه دهد .
Information and electronic communication age makes every organization of whatever size to encounter fast and rapid changes. Therefore, organizations need to handle themselves in a turbulent and intensely competitive market by adopting proper management and planning practices. Strategic planning concept, whihc is at the same a futuristic and an environment-oriented concept, is a good choice for organizations to be alert about their environment and to react properly. Taking into account increase in the number of small high-tech companies and necessity to adopt strategic planning to survive the market, through surveying strategic-planning, the present study tries to achieve a specific type of planning for small high-tech organizations.
کانال تلگرام ترجمه لبخند برای مطالعه بیشتر در مورد نگارش آکادمیک و نکات مهم به کانال تلگرامی ما مراجعه کنید.
liveChat
×
راه های ارتباط با ما:
×

ترجمه تخصصی لبخند جهت ارائه خدمات و تجربه ای بهتر به شما، از کوکی استفاده می کند.

لطفا با بیان نظر خود ما را در ارتقاء کیفیت این صفحه یاری کنید

میانگین میزان رضایت کاربران 84% آیا مطالب این صفحه برای شما مفید بود؟ happy face unhappy face
نمونه ترجمه آی اس آی ترجمه مقاله مدیریتی ترجمه مقاله حسابداری ترجمه مقاله مهندسی صنایع ترجمه مقاله پزشکی ترجمه مقاله روانشناسی ترجمه مقاله پرستاری ترجمه مقاله بهداشت محیط ترجمه مقاله پریفیوژن قلبی ترجمه مقاله نانو فیزیک ترجمه مقاله نانو فیزیک ترجمه مقاله صنایع غذایی ترجمه مقاله فلسفی ترجمه مقاله ادبی ترجمه مقاله حقوقی ترجمه مقاله تاریخ ادبیات ترجمه مقاله فقهی ترجمه مقاله کشاورزی ترجمه مقاله اقتصادی ترجمه مقاله علوم سیاسی ترجمه مقاله هوش مصنوعی
با ما همراه شوید: اینستاگرام ترجمه لبخند فیسبوک ترجمه لبخند لینکدین ترجمه لبخند تلگرام ترجمه لبخند یوتیوب ترجمه لبخند یوتیوب ترجمه آپارات طراحی و اجرا: خدمات ترجمه لبخند
کلیه حقوق متعلق به دفتر خدمات ترجمه لبخند است.
© 2010-2024
با ما تماس بگیرید:
تلفن ترجمه لبخند02634421844
موبایل ترجمه لبخند09198220164
موبایل ترجمه لبخند 09198385716
ایمیل ترجمه لبخند Labkhand.office@gmail.com