برگ زدایی سویا- ترجمه انگلیسی از ترجمه لبخند - نمونه ترجمه آی اس آی
کلمات کلیدی و معادل انگلیسی
 • فتوسنتز
 • photosynthesis
 • رشد و توليد
 • growth and yield
 • تگرگ
 • Hailstone
 • آفات
 • pests
 • چراي دام
 • livestock graze
 • علف كش ها
 • herbicides
 • شبيه سازي
 • simulate
 • كانوپي
 • canopy
 • راندمان
 • performance
 • عملكرد محصول
 • product yield
 • تنش آب
 • Irrigation stress
 • پر شدن بذر
 • seed development
 • سویا
 • soybean
 • جو
 • barely
 • ذرت
 • maize
كاهش سطح برگ گياه در اثر برگ زدايي ، از طريق كاهش ظرفيت فتوسنتزي بر رشد و توليد گياه تأثير مي گذارد (مورو، اریگوین ، 2000). محصولات زراعي در معرض انواع گوناگوني از بر گزدايي قرارمي گيرند. تگرگ، باد، خسارت آفات و بيماري ها، چراي دام، مديريت نامناسب علف كش ها و ماشين آلات كشاورزي از جمله مهمترين عواملي هستند كه دراين امر مؤثر هستند (مورو، اریگوین ، 1998). جهت شبيه سازي خسارات وارده به برگ ها در اثرعوامل مختلف از روش برگ زدايي مصنوعي استفاده مي شود (هایلی، اسپومر،1998). اگرچه برگ زدايي طبيعي خسارت واقعي تري نسبت به برگ زدايي شبيه سازي شده ايجاد مي كند، ولي تعيين سطح واقعي اين نوع خسارتها بندرت امكانپذ يراست، زير ا سطح برگ از بين رفته بسادگي قابل برآورد نمي باشد(بوگارد، کریستنسن، 2001). برگ زدايي علاوه بر اين كه ازطريق كاهش سطح فتوسنتز كننده و تغيير ساختاركانوپي، منجر به كاهش دريافت نور مي شود(هاتورن، 1946) برسرعت رشد نسبي(کروکستون،1978) راندمان مصرف آب (زو، میدر،2004) زمان رسيدگي محصول (هایلی، اسپیچ، 1998)، وضعيت هورمون هاي گياهي (میلفورد، 1974)و در نهايت عملكرد محصول نيزتاثير مي گذارد.
تنش آب طی پر شدن بذر، دوره پر شدن آن را کاهش می دهد. تنش شدید طی پر شدن بذر باعث تسریع رسیدگی فیزیولوژیک(29- 18 درصد)، کوتاه شدن دوره پر شدن دانه و کاهش عملکرد (44-26 درصد) و کاهش اندازه بذر (32-7 درصد) در سویا شد. این عکس العمل در سایر گونه ها نیز مانند جو و گندم و ذرت دیده شد.
Decrease of total leaf surface, through removal of leaves, affects growth and yield of plants due to less photosynthesis capacity (Moro, Erigoin, 2000). Removal of leaves affects crops yield in different ways. Hailstone, wind, pests and diseases, livestock graze, improper management of herbicides and farming machineries usage are some of the main factors in this regard (Moro, Erigoin, 1998). Leaves were cut to simulate lose of leaves due to natural factors (Haili, Spomer, 1998). Although natural lose of leaves brings in other damages to the plant, determination of these groups of damages is not possible as calculation of the area of lost leaves is not feasible (Bogard, Christian, 2001). In addition to reduction of photosynthesis area, change of canopy structure also reduces the amount of received light (Hatron, 1946), add to that relative growth rate (Krokstone, 1978), water usage performance (Zo, Myeder, 2004), maturation time (Haili, Speech, 1998) and plant hormones (Milford, 1974) and finally product yield.
Irrigation stress during seed development shortens the stage. Intense stress in this stage results in faster physiological growth (18-29%), shorter stage, less production yield (24-44%) and smaller seeds (7-32%) in soybean. Similar results were observed for barely, wheat and maize.
کانال تلگرام ترجمه لبخند برای مطالعه بیشتر در مورد نگارش آکادمیک و نکات مهم به کانال تلگرامی ما مراجعه کنید.